Part 28

 

Al-Mujaadila

Madinan

I Guds, den Barmhjertiges, den Nåderikes navn

(1) Gud har hørt hennes innlegg, som talte sin sak overfor deg vedrørende sin ektemann, og klaget til Gud. Gud hørte deres samtale. Gud hører, er observant.

(2) De blant dere som forstøter sine hustruer ved «ryggformelen» – du er meg likegyldig som min mors rygg – så er de dog ikke å anse som deres mødre. Deres mødre er kun de som har født dem, og de fører forkastelig og falsk tale. Men Gud er visselig unnskyldende og tilgivende.

(3) De som forstøter sine hustruer ved «ryggformelen», og så ønsker å gå tilbake på det de sa, de skal sette fri en slave før de to gjenopptar samlivet. Dette formanes dere til. Gud er vel underrettet om det dere gjør.

(4) Den som ikke finner økonomisk utvei, la ham faste i to påfølgende måneder før de to gjenopptar samlivet. Den som ikke er i stand til dette, la ham bespise seksti fattige. Dette for at dere skal tro på Gud og Hans sendebud. Dette er grenser som Gud har satt. De vantro venter smertelig straff.

(5) De som setter seg opp mot Gud og Hans sendebud, vil bli kastet til jorden, som de før dem ble kastet over ende. Vi har nå åpenbart klar beskjed, og de vantro har ydmykende straff i vente,

(6) den dag Gud gjenoppvekker dem alle og forteller dem hva de bedrev. Gud har notert det, men de har glemt det. Gud er vitne til alle ting.

(7) Ser du ikke at Gud kjenner til alt som er i himlene og på jord? Det er ingen hemmelig rådslagning mellom tre, uten at Han er den fjerde, eller fem, uten at Han er den sjette av dem. Heller ikke mellom færre eller flere enn dette, uten at Han er med dem, hvor de enn er. Så vil Han fortelle dem hva de bedrev på oppstandelsens dag. Gud kjenner til alle ting.

(8) Du har vel sett dem som ble forbudt å holde hemmelige råd, og så fortsetter med det som ble dem forbudt, og rådslår med hverandre i synd og fiendskap, og i ulydighet mot Sendebudet? Når de kommer til deg, hilser de deg med en hilsen som Gud aldri har gitt deg, og sier til seg selv: «Hvorfor refser ikke Gud oss for det vi sier?» Helvete er til pass for dem, hvor de møter stekende ild. Hvilken sørgelig skjebne!

(9) Dere som tror, når dere holder hemmelig råd, så rådslå ikke i synd og fiendskap og ulydighet mot Sendebudet, men rådslå i fromhet og gudsfrykt. Frykt Gud, hos Ham vil dere bli samlet.

(10) Hemmelig råd er Satans verk, for å gjøre de troende bedrøvet, men han kan ikke skade dem det ringeste, uten Guds tillatelse. På Gud skal de troende forlate seg!

(11) Dere som tror, når det sies til dere «Gi plass» i forsamlingen, så gi plass, slik at Gud vil gi dere plass. Når det sies: «Reis opp,» så reis opp, slik at Gud vil heve opp i rang dem som tror og har fått kunnskap. Gud er vel underrettet om hva dere gjør.

(12) Dere som tror, når dere vil rådslå med Sendebudet, så gi en god gave før deres samtale. Dette er godt og mest sømmelig for dere. Men om dere ikke finner økonomisk utvei, så er Gud tilgivende, nåderik.

(13) Er dere betenkt på å gi en god gave før deres samtale? Om dere ikke gjør det, og Gud viser overbærenhet mot dere, så forrett bønnen, betal det rituelle bidrag, og adlyd Gud og Hans sendebud. Gud er vel underrettet om hva dere gjør.

(14) Du har vel sett dem som slutter seg til folk som er under Guds vrede? De er ikke av dere og ikke av dem, og de sverger falskt og vet det!

(15) Gud har gjort klar en hard straff for dem. Ille er det de har gjort!

(16) De har gjort sine eder til et dekke, og har lagt hindringer på Guds vei. Dem venter en ydmykende straff.

(17) Deres rikdom og barn hjelper dem ikke det ringeste mot Gud. Disse er Ildens folk, og der skal de være og bli.

(18) Den dag når Gud gjenoppvekker dem alle, så sverger de overfor Ham som de sverger over dere, og tror de har noe å stå på. De er visselig løgnere!

(19) Satan har fått dem i sin makt, og latt dem glemme Guds formaning. Disse utgjør Satans parti, og Satans parti, de er visselig tapere!

(20) De som setter seg opp mot Gud og Hans sendebud, disse vil bli av de ynkeligste.

(21) Gud har skrevet: «Jeg vil visselig seire, Jeg og Mine sendebud.» Gud er sterk, mektig.

(22) Du vil ikke finne at folk som tror på Gud og dommens dag, har noe til overs for dem som setter seg opp mot Gud og Hans sendebud, om det så var deres fedre, deres sønner, deres brødre eller deres klan. Gud har skrevet troen i deres hjerter og styrket dem med sin ånd. Og Han vil føre dem inn i paradisets haver, hvor bekker sildrer, og her skal de være og bli. Gud har funnet velbehag i dem, og de i Ham. Disse utgjør Guds parti. Og Guds parti, dem vil det gå godt!

 

Al-Hashr

Madinan

I Guds, den Barmhjertiges, den Nåderikes navn

(1) Alt som er i himlene og på jord, priser Gud! Han er den Mektige, den Vise.

(2) Han er det som drev de vantro av skriftfolket bort fra sine bosteder, til en første samling. Dere trodde ikke at de skulle dra bort, og de trodde at deres befestninger ville beskytte dem mot Gud. Men Gud kom over dem fra et hold de ikke regnet med og kastet frykt i deres hjerter, så de ødela sine hus med egne hender og de troendes innsats. Så tenk over det, dere som har innsikt.

(3) Om Gud ikke har bestemt evakuering for dem, så ville Han refset dem i denne verden, og i den neste har de Ildens straff.

(4) Dette fordi de brøt med Gud og Hans sendebud. Og den som bryter med Gud, Gud er streng med straffen!

(5) Det dere har hugget ned av palmetrær, eller latt stå på sine røtter, dette var med Guds tillatelse og for å gjøre synderne til skamme.

(6) Og det krigsbytte som Gud gav Sitt sendebud etter dem, trengte dere ikke å oppby verken hester eller kameler for. Men Gud gir Sine sendebud makt over dem Han vil. Gud evner alt.

(7) Det krigsbytte som Gud gav Sitt sendebud fra folket i byene, tilhører Gud og Hans sendebud, nærskyldte, foreldreløse, fattige og veifarende, så det intet blir til en utdelingsrunde blant de velstående blant dere. Det Sendebudet gir dere, ta det. Og hold dere borte fra det han forbyr dere. Frykt Gud, Gud er streng med straffen.

(8) Det er for de fattige emigrantene fra Mekka, de som ble drevet bort fra sine hjem og sin eiendom, idet de søkte Guds godhet og velbehag, og hjelper Gud og Hans sendebud. Disse er de oppriktige.

(9) Og de som før var installert trygt i hus og i troen, liker dem som har emigrert til dem, og føler intet begjær i sine bryst etter det disse er blitt gitt, og setter andre fremfor seg selv, selv om de er i trange kår. De som bevares mot sin egen gjerrighet, dem vil det gå godt.

(10) Og de som ankom etter dem, sier: «Herre, tilgi oss og våre brødre som kom før oss til troen, og legg ikke i våre hjerter nag mot dem som tror. Herre, Du er mild og nåderik.»

(11) Du har vel sett hyklerne, som sier til sine vantro brødre av skriftfolket: «Om dere drives bort, vil vi dra ut sammen med dere, og vi vil aldri adlyde noen når det gjelder dere. Om dere bekjempes, skal vi visselig hjelpe dere.» Gud bevitner, de er sannelig løgnere.

(12) Om de drives bort, så drar de ikke ut med dem, og om de bekjempes, så hjelper de dem ikke. Og om de kom dem til unnsetning, ville de vende seg til flukt. Så de hjelpes ikke.

(13) Dere skaper sannelig større frykt i deres hjerter enn Gud! Dette fordi de er et folk som intet forstår.

(14) De vil ikke kjempe mot dere samlet, men i befestede byer eller bak murer. Deres kampkraft er stor dem imellom. Du anser dem som en enhet, men deres hjerter er forskjellige. Dette fordi de er et folk som intet forstår.

(15) Som de som like før dem fikk smake følgene av sin adferd. Det venter dem en smertelig straff.

(16) Det er som med Satan da han sa til mennesket: «Vær vantro,» og når han så ble vantro, sa han: «Jeg er ferdig med deg! For jeg frykter Gud, all verdens Herre.»

(17) Og så blir enden for dem begge at de havner i Ilden, hvor de skal være og bli. Dette er de urettferdiges belønning.

(18) Dere som tror, frykt Gud! Måtte enhver overveie hva Han har sendt i forveien til morgendagen. Frykt Gud! Gud er vel underrettet om det dere gjør.

(19) Vær ikke som dem som glemmer Gud, og som Han lar glemme seg selv. Disse er syndefulle.

(20) Ildens folk og paradisets folk er ikke like. Paradisets folk er de seirende.

(21) Om Vi hadde sendt ned denne Koran på et fjell, ville du sett det synke sammen i ydmykhet og brytes i stykker av frykt for Gud. Slike lignelser lager Vi for menneskene, så de må tenke over det.

(22) Han er Gud, det er ingen gud unntatt Ham! Han kjenner det skjulte og det åpenbare. Han er den Barmhjertige, den Nåderike.

(23) Han er Gud, det er ingen gud unntatt Ham! Kongen, den Hellige, Frelsen, den Lojale, Beskytteren, den Mektige, den Allstyrende, Majesteten. Gud skje all ære! Han er fjernt fra det de setter ved Hans side.

(24) Han er Gud, Skaperen, Fornyeren, Formeren! Hans er de vakreste navn! Alt som er i himlene og på jord priser Ham! Han er den Mektige, den Vise

 

Al-Mumtahana

Madinan

I Guds, den Barmhjertiges, den Nåderikes navn

(1) Slutt dere ikke til Mine og deres fiender, idet dere tilbyr dem sympati, skjønt de fornekter det som er blitt dere til del av sannhet, og har fordrevet Sendebudet og dere fordi dere tror på Gud, deres Herre, om dere er dratt ut for å kjempe for Min sak og å søke Mitt velbehag. Dere betror dem hemmelig sympati, men Jeg vet hva dere skjuler og hva dere bærer åpent frem. Den av dere som gjør dette, er kommet bort fra den strake vei.

(2) Hvis de kommer over dere, er de deres fiender og retter sine hender og tungens tale mot dere for å gjøre dere vondt, og ønsker at dere skal falle fra.

(3) Verken blodsbånd eller barn skal være til nytte for dere på oppstandelsens dag. Han vil skille mellom dere. Gud er observant for det dere gjør.

(4) I Abraham og de som var med ham, har dere et vakkert eksempel, da de sa til sitt folk: «Vi er ferdige med dere og det dere tilber utenom Gud! Vi tar avstand fra dere, og mellom dere og oss er oppstått fiendskap og hat for alltid, inntil dere måtte tro på Gud alene.» Dog sa Abraham til sin far: «Jeg skal visselig be om tilgivelse for deg, men jeg har ikke makt til å utrette noe som helst for deg overfor Gud,» Herre, vi forlater oss på Deg, og til Deg vender vi oss i bot. Til Deg er reisens mål!

(5) Herre gjør oss ikke til anstøt for de vantro, men tilgi oss, Herre! Du er den Mektige, Vise.

(6) Det er et vakkert eksempel for dere i dem, for alle som setter sitt håp til Gud og dommens dag. Men om noen vender seg bort, så er Gud den Selvtilstrekkelige, den Lovpriste.

(7) Det kan hende at Gud skaper sympati mellom dere og dem dere levde i fiendskap med. Gud evner alt! Gud er tilgivende og nåderik.

(8) Gud forbyr dere ikke å vise respekt og rimelighet mot dem som ikke bekjemper dere for religionens sak, og ikke drev dere bort fra deres hjem. Gud liker dem som viser rimelighet.

(9) Gud forbyr dere bare at dere slutter dere til dem som bekjempet dere for religionens sak, og drev dere bort fra deres hjem eller hjalp til ved utdrivingen. De som sluttet seg til disse, de er urettferdige.

(10) Dere som tror, når det kommer til dere troende kvinner som utvandrere, så sett dem på prøve. Gud kjenner best til deres tro. Hvis dere så vet at de er troende, så send dem ikke tilbake til de vantro. De er ikke tillatt for dem, og de vantro er ikke tillatt for disse. Men gi de vantro det de har lagt ut ved giftermål. Dere rammes ikke av skyld om dere gifter dere med dem, så fremt dere gir dem det de har krav på. Men hold ikke fast ved båndene til vantro kvinner. Krev det dere har lagt ut, og la dem kreve det de har lagt ut. Dette er Guds avgjørelse. Han treffer avgjørelse mellom dere. Gud vet, er vis.

(11) Og hvis noen av deres hustruer kommer bort fra dere og til de vantro, så stå sammen om følgen, og gi dem hvis hustruer er blitt borte, tilsvarende det de har lagt ut. Og frykt Gud, Ham som dere tror på.

(12) Du profet! Når troende kvinner kommer til deg og gir deg troskapsed, at de ikke skal sette noen ved Guds side, ikke stjele, ikke begå utroskap, ikke drepe sine barn, og ikke fare med bakvaskelser som de har grepet ut av luften, og ikke vise deg ulydighet i det som er godt og rett, så ta imot deres troskapsed og be Gud om tilgivelse for dem. Gud er tilgivende, nåderik.

(13) Dere som tror, slutt dere ikke til folk som er under Guds vrede, som har avskrevet det kommende liv, slik de vantro har avskrevet dem som er i gravene!

 

As-Saff

Madinan

I Guds, den Barmhjertiges, den Nåderikes navn

(1) Alt som er i himlene og på jord, priser Gud! Han er den Mektige, den Vise.

(2) Dere som tror, hvorfor sier dere det dere ikke gjør?

(3) Det er til stor avsky for Gud at dere sier det dere ikke gjør!

(4) Gud holder av dem som kjemper for Hans sak på rad og rekke, som var de en kompakt mur.

(5) En gang sa Moses til sitt folk: «Mitt folk, hvorfor plager dere meg, skjønt dere vet at jeg er Guds sendebud til dere?» Og da de kom på avveie, lot Gud deres hjerter komme på avveie. Gud leder ikke et syndefullt folk.

(6) En gang sa Jesus, Marias sønn: «Israels barn, jeg er Guds sendebud til dere, for å stadfeste loven som foreligger før meg, og bebude et sendebud som kommer etter meg, hvis navn er Ahmad.» Og da han kom til dem med klare bevis, sa de: «Dette er skjær trolldom.»

(7) Og hvem gjør større urett enn den som dikter opp løgn mot Gud, når han kalles til å gi seg Gud i vold? Gud leder ikke et urettferdig folk.

(8) De ønsker å blåse ut Guds lys, men Gud fullbyrder Sitt lys, selv om de vantro misliker det.

(9) Han er det, som har sendt Sitt sendebud med ledelse og sannhets religion, så Han kan la den vinne frem overfor all religion, selv om avgudsdyrkerne misliker det.

(10) Dere som tror, skal Jeg henvise dere til en handel, som kan redde dere fra en smertelig straff?

(11) Dere skal tro på Gud og Hans sendebud, og satse liv og eiendom for Guds sak. Dette er et gode for dere, om dere bare visste!

(12) Han vil forlate dere deres synder, og føre dere inn i paradisets haver, hvor bekker sildrer, og i herlige boliger i Edens haver. Dette er den store seier.

(13) Og annet, som dere har kjært, hjelp fra Gud og snarlig seier. Forkynn de troende det glade budskap!

(14) Dere som tror, vær Guds hjelpesmenn, slik som Jesus, Marias sønn, sa til disiplene: «Hvem vil bli mine hjelpesmenn hen til Gud?» Disiplene sa: «Vi er Guds hjelpesmenn!» Og en gruppe av Israels barn trodde, og en gruppe fornektet. Så støttet Vi dem som trodde mot deres fiende, og de tok seieren!

 

Al-Jumu'a

Madinan

I Guds, den Barmhjertiges, den Nåderikes navn

(1) Alt som er i himmel og på jord, priser Gud, Kongen, den Hellige, den Mektige, den Vise.

(2) Han er det som lot fremstå blant folkene et sendebud fra deres egne rekker, for å fremlese Hans ord for dem, og for å rense dem, og lære dem skriften og visdommen. Men tidligere var de klart på villspor.

(3) Og for andre som ennå ikke har sluttet seg til dem. Han er den Mektige, den Vise.

(4) Det er en Guds gave. Han gir den til hvem Han vil. Gud er full av godhet!

(5) Det er med dem som ble pålagt loven og så ikke kunne bære den, som med et esel som bærer bøker. Det står ille til med folk som fornekter Guds ord! Gud leder ikke urettferdige folk.

(6) Si: «Dere som er jøder, om dere påstår at dere er Guds venner fremfor andre mennesker, så ønsk dere da døden, om dere snakker sant!»

(7) Men den vil de aldri ønske seg, på grunn av de gjerninger de har sendt i forveien. Gud kjenner de urettferdige.

(8) Si: «Sannelig, døden, som dere flykter fra, den vil møte dere! Så føres dere tilbake til Ham, som kjenner det skjulte og det åpenbare, og så vil Han fortelle dere hva dere bedrev.»

(9) Dere som tror, når det kalles til samlingsdagens bønn, så skynd dere hen til Guds ihukommelse, og la handel ligge. Dette er et gode for dere, om dere bare visste!

(10) Når så bønnen er slutt, så spre dere omkring i landet og søk av Guds gaver. Kom Gud jevnlig i hu, så det må gå dere godt.

(11) Men når de får øye på handelsvarer eller adspredelse under bønnen, så løper de dit og lar deg stå. Si: «Det som finnes hos Gud er bedre enn fornøyelser og handel! Gud er den beste forsørger.»

 

Al-Munaafiqoon

Madinan

I Guds, den Barmhjertiges, den Nåderikes navn

(1) Når hyklerne kommer til deg, sier de: «Vi vitner at du er visselig Guds sendebud.» Gud vet at du er Hans sendebud, og Gud vitner at hyklerne visselig er løgnere.

(2) De tar sine eder som dekke, og så legger de hindringer på Guds vei. Ille er det de har gjort.

(3) Dette fordi de trodde, og så ble vantro. Så ble deres hjerter forseglet, så de intet forstår.

(4) Men når du ser dem, behager deres fremtoning deg, og om de taler, lytter du til deres tale, der de står stive som stokker, og tror at hvert utrop gjelder dem. De er fienden, så pass opp for dem. Måtte Gud gjøre det av med dem! Hvor forvridde de er!

(5) Og når det sies til dem: «Kom hit, så vil Guds sendebud be om tilgivelse for dere,» så snur de hodet til siden, og du ser at de avslår i hovmod.

(6) Det er likegyldig for dem om du ber om tilgivelse for dem eller ikke. Gud gir dem ikke tilgivelse, Gud leder ikke syndefulle mennesker.

(7) Disse er det som sier: «Gi ingen økonomisk støtte til dem som er sammen med Guds sendebud, så sprer de seg.» Dog, Guds er himlenes og jordens skatter, men hyklerne forstår intet.

(8) De sier: «Om vi vender tilbake til Medina, så vil nok den mektigere der drive ut den svakere.» Men makten tilhører Gud og Hans sendebud, og de troende, men hyklerne vet det ikke.

(9) Dere som tror, la ikke deres rikdom og barn avlede dere fra Guds ihukommen. De som gjør det, de er tapere.

(10) Gi av det Vi har gitt dere, før døden kommer til en av dere, og han sier: «Herre, om Du kunne gi meg en liten frist, så jeg kunne gi gode gaver, og bli av de rettferdige!»

(11) Men Gud gir ingen utsettelse når hans tid er kommen! Og Gud er vel underrettet om det dere gjør.

 

At-Taghaabun

Madinan

I Guds, den Barmhjertiges, den Nåderikes navn

(1) Alt som er i himlene og på jorden, priser Gud! Hans er herredømmet og prisen. Han evner alt!

(2) Han er det som skapte dere, og noen er vantro, andre troende. Gud er observant for det dere gjør.

(3) Han skapte himlene og jorden på alvor, og Han formet dere, og formet dere vel. Til Ham går ferden.

(4) Han vet hva som finnes i himlene og på jord! Han vet hva dere skjuler og hva dere bærer åpent frem. Gud kjenner til det som bor i hjertene.

(5) Du har vel hørt om dem som var vantro i forgangne tider, og fikk smake følgene av sin adferd og har en smertelig straff i vente?

(6) Dette fordi deres sendebud kom til dem med klar beskjed, og så sa de: «Skal alminnelige mennesker lede oss?» Og de fornektet og vendte seg bort. Men Gud er uavhengig. Gud er selvtilstrekkelig, all pris verdig!

(7) De som er vantro, påstår at de aldri skal gjenoppvekkes. Si: «Jo, så sannelig, ved Herren! Dere skal gjenoppvekkes! Og så vil dere bli fortalt hva dere bedrev. Dette er lett for Gud.»

(8) Så tro på Gud og Hans sendebud, og lyset som vi har nedsendt! Gud er vel underrettet om hva dere gjør.

(9) Den dag Han samler dere til samlingens dag! Dette er desillusjoneringens dag. Den som tror på Gud og lever rettskaffent, hans misgjerninger vil Han stryke ut, og føre ham inn i paradisets haver, hvor bekker sildrer, for der å være og bli for alltid. Dette er den store seier!

(10) Men de som er vantro og fornekter Vårt ord, disse er Ildens folk, og der skal de være og bli. En sørgelig skjebne!

(11) Ingen hjemsøkelse rammer uten Guds tillatelse. Om noen tror på Gud, så leder Han hans hjerte. Gud kjenner til alle ting.

(12) Så adlyd Gud og adlyd Sendebudet. Men om dere vender dere bort, så påligger det Vårt sendebud kun å gi et klart budskap.

(13) Gud! Det er ingen gud unntatt Ham! På Gud skal de troende forlate seg!

(14) Dere som tror, blant deres hustruer og barn finnes fiender for dere. Så pass på overfor dem. Men om dere unnskylder, viser overbærenhet, og tilgir, så er Gud tilgivende, nåderik.

(15) Deres rikdom og deres barn er bare en prøvelse. Men hos Gud finnes stor lønn.

(16) Vis gudsfrykt så langt dere kan, og hør og adlyd, og gi gode gaver til deres egen fordel! De som bevares mot sin egen gjerrighet, disse vil det gå godt!

(17) Om dere gir Gud et godt lån, vil Han gi dere mangedobbelt igjen og tilgivelse. Gud er full av anerkjennelse, mild,

(18) kjenner av det skjulte og det åpenbare, den Mektige, den Vise.

 

At-Talaaq

Madinan

I Guds, den Barmhjertiges, den Nåderikes navn

(1) Du profet, når dere skiller dere fra hustruer, så gjør dette under hensyntagen til deres ventetid. Beregn ventetiden, og frykt Gud, deres Herre. Send dem ikke bort fra sine hjem, de skal ikke dra med mindre de er skyldig i klar umoral! Dette er grenser som Gud har satt! Den som overskrider Guds grenser, gjør en urett som rammer ham selv. Du vet ikke, kanskje Gud etter dette vil bringe noe nytt.

(2) Når de så har nådd sin termin, så behold dem på skikkelig vis, eller skill dere fra dem på skikkelig vis. To redelige menn blant dere skal være vitner, og bære vitnemålet overfor Gud. Ved dette formanes den som tror på Gud og dommens dag. Den som frykter Gud, vil Han finne en utvei for, og Han vil gi ham Sine gaver fra et hold han ikke regner med.

(3) Om noen forlater seg på Gud, er Han nok for ham. Gud oppnår det Han vil. Gud har gitt alle ting sitt mål.

(4) For dem av deres hustruer som har avskrevet menstruasjonen, om dere er i tvil, så er ventetiden tre måneder, og også for dem som ennå ikke har menstruert. For dem som er svangre, er deres frist fødselen. Den som frykter Gud, vil Han gjøre det lett for etter sin ordning.

(5) Dette er Guds bud, som Han har åpenbart for dere. For den som frykter Gud, vil Han utslette hans misgjerninger og gjøre hans lønn stor.

(6) La dem bo i ventetiden som dere bor, etter deres utkomme, og plag dem ikke for å gjøre det vanskelig for dem. Hvis de er svangre, så gi dem bidrag til fødselen. Hvis de ammer deres barn, så gi dem deres lønn og snakk sammen på skikkelig vis. Hvis dere har vanskeligheter, så skal en annen amme for ham.

(7) Den velstående skal betale av sin velstand. Den som har begrensede kår, skal betale av det Gud har gitt ham. Gud forlanger ikke mer av noen enn Han har gitt ham. Gud lar vanskeligheter følges av lettelser.

(8) Hvor mang en by som satte seg ut over Guds og Hans sendebuds bud, har Vi gitt en hard avregning og straffet med en fryktelig straff!

(9) Så de fikk smake sin onde adferds følger, og slutten på det hele ble undergang.

(10) Gud har gjort klar for dem en hard straff. Så frykt Gud, dere som har forstand!

(11) Dere som tror, Gud har sendt ned til dere en påminnelse, et sendebud, som fremleser for dere Guds ord, de klargjørende, for å føre dem som tror og lever rettskaffent, fra mørke til lys. Den som tror og lever rettskaffent, vil Han føre inn i paradisets haver, hvor bekker sildrer, og hvor de skal være og bli for alltid. Gud gir ham en prektig omsorg.

(12) Gud er det som skapte syv himler, og jorden likeledes! Ordet stiger ned mellom dem, så dere må vite at Gud evner alt, og at Gud omfatter alle ting i visdom!

 

At-Tahrim

Madinan

I Guds, den Barmhjertiges, den Nåderikes navn

(1) Du profet, hvorfor forbyr du det Gud har tillatt deg idet du søker å tekkes dine hustruer? Gud er tilgivende, nåderik.

(2) Gud har foreskrevet dere løsningsmåten fra deres eder. Gud har omsorg for dere. Han er den Allvitende, den Vise.

(3) Da profeten betrodde en av sine hustruer en sak, og hun fortalte det videre og dette avslørte Gud for ham, så hadde han fortalt noe av det og holdt noe tilbake. Når han så forela dette for henne, sa hun: «Hvem har fortalt deg dette?» Og han svarte: «Den Vise, den Innsiktsfulle har fortalt meg.»

(4) Om dere to vender dere botferdige til Gud! For deres hjerter var på avveie. Men om dere hjelper hverandre mot Ham, så tar Gud seg av hans sak, og Gabriel, og den rettskafne blant de troende, og hertil yter englene hjelp!

(5) Kanskje vil Herren, om han skiller seg fra dere, gi ham i bytte hustruer som er bedre enn dere, Gud-hengivne, troende, ydmyke, botferdige, fromme, asketiske, som har vært gifte før, eller jomfruer.

(6) Dere som tror, pass dere selv og deres familier for Ilden, hvis brensel er mennesker og steiner! Strenge og harde engler forestår dem som ikke er ulydige mot Gud i det Han befaler dem, og gjør det de er pålagt.

(7) «Dere vantro! Kom ikke med unnskyldninger denne dag! Dere belønnes bare for det dere har gjort.»

(8) Dere som tror, vend dere mot Gud i oppriktig bot! Kanskje Herren vil stryke ut deres misgjerninger, og føre dere inn i paradisets haver, hvor bekker sildrer. På den dag vil Gud ikke gjøre skam på profeten og dem som tror sammen med ham. Deres lys strømmer foran dem og på deres høyre side, og de sier: «Herre, la vårt lys fullbyrdes for oss, og tilgi oss! Du evner alt.»

(9) Du profet, strid mot de vantro og hyklerne, og vær hard mot dem! Deres herberge blir helvete. En sørgelig skjebne!

(10) Gud har gjort en lignelse for den vantro om Noas hustru, og Lots hustru. De var under to av Våre rettferdige tjenere, men de svek dem. Så kunne de ikke hjelpe dem det ringeste overfor Gud, og det ble sagt til dem: «Gå inn i Ilden sammen med dem som går dit.»

(11) Gud har gjort lignelsen for de troende om Faraos hustru, da hun sa: «Herre, bygg meg et hus hos Deg i paradiset, og fri meg fra Farao og alt hans verk, og frels meg fra et folk av urettferdige.»

(12) Og Maria, Imrans datter, som bevarte sitt legemes kyskhet, og Vi blåste inn i det av Vår ånd, og hun bekreftet Herrens ord og skrifter. Hun var av de ydmyke.