Al-Anfaal

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

Te vor Óntreba de prăzi. Spune-le: ďPrăzile sunt ale lui Dumnezeu şi ale trimisului. Temeţi-vă de Dumnezeu! Împăcaţi-vă Óntre voi şi daţi ascultare lui Dumnezeu şi trimisului Său, dacă sunteţi credincioşi!Ē (1) Credincioşi sunt doar cei ale căror inimi freamătă c‚nd este amintit Dumnezeu, cei a căror credinţă creşte c‚nd li se recită versetele Sale şi se Óncredinţează Domnului lor, (2) cei care Óşi săv‚rşesc rugăciunea, cei care dau milostenie din cele cu care i-am Ónzestrat. (3) Aceştia sunt cu adevărat credincioşi. Trepte Ónălţate le sunt sortite la Domnul lor, cu iertare şi Ónzestrare Ómbelşugată. (4) Domnul tău te-a scos din casă Óntru Adevăr c‚nd unii credincioşi urau aceasta. (5) Ei se ceartă cu tine despre Adevăr cu toate că le-a fost arătat limpede, ca şi cum ar fi m‚naţi spre moarte şi chiar ar vedea-o. (6) C‚nd Dumnezeu v-a făgăduit că una dintre cele două tabere va fi a voastră aţi fi vrut ca cea fără arme să fie a voastră, Ónsă Dumnezeu a vrut ca Adevărul să se Ómplinească prin cuvintele Sale şi ca tăgăduitorilor să li se taie rădăcinile, (7) ca Adevărul să fie adeverit şi zădărnicia zădărnicită Ón ciuda nelegiuiţilor. (8)