A Lui este Facerea cea de apoi. (45) El Ómbogăţeşte şi Óndestulează. (46) El este Domnul lui Sirius. (47) El i-a nimicit pe adiţii de odinioară, (48) precum şi pe tamudiţi ó pe nimeni n-a lăsat dintre ei ó (49) şi mai Ónainte pe poporul lui Noe ó oameni nedrepţi şi ticăloşi. (50) El a dăr‚mat cetatea cea de-a-ndoaselea, (51) acoperind-o cu ceea ce trebuia s-o acopere. (52) Care sunt binefacerile Domnului tău pe care tu le tăgădui? (53) Aceasta este o mustrare dintre mustrările dint‚i. (54) Cea care trebuie se apropie, se va apropia! (55) Nimeni, afară de Dumnezeu, nu o poate dezvălui. (56) Sunteţi miraţi de această spusă? (57) R‚deţi Ón loc pl‚ngeţi? (58) Voi sunteţi nepăsători! (59) Prosternaţi-vă Ónaintea lui Dumnezeu şi Lui Ónchinaţi-vă! (60) Se apropie Ceasul şi luna se despică! (61) Dacă ei văd vreun semn, se Óntorc spun‚nd: ďEste o vrajă neÓncetată!Ē (62)

 

Al-Qamar

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

 

Ei hulesc şi-şi urmează poftele, Ónsă fiece lucru este hotăr‚t! (1) Le-a venit dintre veşti una Ónfricoşătoare (2) cu o Ónţelepciune pătrunzătoare. Prevenirile nu le sunt Ónsă de folos! (3) Întoarce-le spatele! În Ziua c‚nd Ói va chema Chemătorul la ceva fără seamăn, (4) vor ieşi din morminte, cu privirea smerită şi se vor grăbi către Chemător, asemenea lăcustelor răzleţite. (5) Tăgăduitorii vor spune atunci: ďAceasta este o Zi grea!Ē (6)