Part 26

 

Al-Ahqaf

Makkan

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

(1) Ha. Mim.

(2) Pogorârea Cărţii este de la Dumnezeu, Puternicul, Înţeleptul.

(3) Noi nu am creat cerurile şi pământul, precum şi ceea ce se află între ele, decât întru Adevăr şi cu un anumit soroc, însă cei care tăgăduiesc cele asupra cărora sunt preveniţi întorc spatele.

(4) Spune: “I-aţi văzut pe cei pe care îi chemaţi în locul lui Dumnezeu?! Arătaţi-mi ce au creat pe pământ ori s-au alăturat ei oare la crearea cerurilor? Aduceţi-mi o Carte dinaintea acesteia ori o urmă de ştiinţă, dacă spuneţi adevărul.”

(5) Cine sunt mai rătăciţi decât cei care îi cheamă pe alţii în locul lui Dumnezeu, care nici măcar nu le răspund până în Ziua Învierii rămânând nepăsători la chemările lor?

(6) Când oamenii vor fi adunaţi, ei le vor fi vrăjmaşi şi vor tăgădui închinarea către ei!

(7) Când li se citesc versetele Noastre ca dovezi vădite, cei care tăgăduiesc spun despre Adevăr când vine la ei: “Acestea sunt o vrajă vădită!”

(8) Ori spun: “El le-a născocit!” Spune: “Dacă le-am născocit eu, voi nu mă veţi oblădui înaintea lui Dumnezeu. El ştie prea-bine ceea ce răspândiţi despre El. El este de ajuns ca martor între mine şi voi.” El este Iertătorul, Milostivul.

(9) Spune: “Eu nu sunt o noutate printre trimişi. Eu nu ştiu ce mi se va face mie şi nici vouă. Eu nu urmez decât ceea ce mi-a fost dezvăluit. Eu nu sunt decât un predicator cu vorba limpede.”

(10) Spune: “Vedeţi că este de la Dumnezeu, iar voi nu credeţi! Un martor dintre fiii lui Israel a mărturisit însă că este asemenea cu ceea ce au ei şi că el crede, pe când voi vă îngâmfaţi. Dumnezeu nu călăuzeşte poporul nedrept.

(11) Cei care tăgăduiesc spuseră celor care cred: “Dacă ar fi fost un bine, nu ne-ar fi luat-o nimeni înainte.” Nefiind însă călăuziţi de această Carte, ei vor mai spune: “Aceasta este o veche prefăcătorie!”

(12) Înaintea ei, Cartea lui Moise a fost călăuză şi milostivenie, iar aceasta este o Carte adeveritoare, în limba arabă, ca să-i prevină pe cei nedrepţi şi să-i binevestească pe cei făcători de bine.

(13) Cei care spun: “Domnul nostru este Dumnezeu!” şi merg drept, nu vor cunoaşte nici teamă şi nici tristeţe.

(14) Aceştia sunt soţii Raiului, unde vor veşnici ca răsplată a ceea ce au făptuit.

(15) Noi i-am poruncit omului bunătate pentru părinţii săi, căci mama sa l-a purtat în chinuri şi l-a născut în chinuri. Între plăsmuirea lui şi înţărcarea lui sunt treizeci de luni. Când a ajuns la împlinire, când a ajuns la patruzeci de ani, el spune: “Domnul meu! Trezeşte-mă să-ţi mulţumesc pentru harul Tău pe care l-ai pogorât asupra mea, şi a părinţilor mei, ca să fac binele care te mulţumeşte. Fericeşte-mă întru seminţia mea. Eu către Tine mă căiesc şi sunt dintre supuşi.”

(16) Aceştia sunt cei cărora le primim cele mai bune fapte şi trecem peste faptele lor rele. Ei vor fi dintre soţii Raiului. Făgăduiala Adevărului le-a fost făcută!

(17) Altul spune însă părinţilor săi: “Ptiu vouă! Îmi făgăduiţi că voi fi scos când leaturi au dispărut înaintea mea? Amândoi vor cere atunci ajutorul lui Dumnezeu: “Vai ţie! Crede!... Făgăduiala lui Dumnezeu este Adevăr!” El va spune însă: “Acestea nu sunt decât poveşti ale celor dintâi.”

(18) Aceştia sunt cei asupra cărora Cuvântul se va împlini, precum s-a împlinit asupra adunărilor de ginni şi oameni ce au dispărut înaintea lor. Ei sunt pierduţi.

(19) Toţi vor avea trepte pentru ceea ce au făptuit. El le va răsplăti faptele, iar ei nu vor fi nedreptăţiţi.

(20) În Ziua când cei care tăgăduiesc vor fi înfăţişaţi Focului, li se va spune: “Voi aţi risipit bunurile voastre în Viaţa de Acum şi v-aţi bucurat de ele vremelnic. Astăzi veţi fi răsplătiţi cu osânda umilinţei, căci aţi fost îngâmfaţi pe pământ fără drept şi aţi fost desfrânaţi.”

(21) Aminteşte-ţi de fratele adiţilor când l-a prevenit — cei care au prevenit au fost şi înaintea lui şi după el — pe poporul său din Al-Ahqaf: “Nu vă închinaţi decât lui Dumnezeu! Mă tem pentru voi de osânda unei Zile cumplite.”

(22) Ei spuseră: “Ai venit la noi ca să ne întorci de la zeii noştri? Adu-ne-o pe cea cu care ne amininţi, dacă spui adevărul!”

(23) El spuse: “Ştiinţa este numai la Dumnezeu. Eu vă înştiinţez numai cu ce am fost trimis, însă vă văd un popor de neştiutori.”

(24) Când ei văzură un nor venind către văile lor spuseră: “Acesta este un nor ce ne va ploua!” Ba nu! Cel căruia voi îi cereţi venirea degrabă este un vânt cu o osândă dureroasă

(25) care va stârpi totul din porunca Domnului său. Dimineaţa, nu se mai vedeau decât locuinţele lor. Aşa răsplătim Noi poporul nelegiuit.

(26) Noi le-am dăruit aceleaşi putinţe pe care vi le-am dăruit şi vouă. Le-am făcut auz, văz şi inimi. Nici auzul, nici văzul şi nici inimile lor nu le-au slujit însă la nimic, pe când se lepădau de semnele lui Dumnezeu, căci cea de care îşi băteau joc i-a învăluit.

(27) Noi am nimicit cetăţile din jurul vostru. Şi lor le desluşisem semnele Noastre! Poate se vor fi întors!

(28) Dacă i-ar fi ajutat cei pe care i-au luat în afara lui Dumnezeu, ca apropiaţi şi dumnezei, însă ei i-au părăsit! Aceasta este prefăcătoria lor şi ceea ce au născocit!

(29) Am întors la tine o ceată de ginni ca să asculte Coranul şi când se înfăţişară spuseră: “Tăceţi!” Şi după ce se sfârşi, se întoarseră la poporul lor ca să-l predice.

(30) Ei spuseră: “O, popor al nostru! Noi am auzit o Carte care a fost pogorâtă după Moise, întărind pe cele dinaintea ei, şi care călăuzeşte către Adevăr şi către un Drum Drept.

(31) O, popor al nostru! Răspundeţi vestitorului lui Dumnezeu! Credeţi în El, căci El vă va ierta vouă din păcatele voastre şi vă va feri de la o dureroasă osândă.

(32) Cel care nu răspunde vestitorului lui Dumnezeu nu-L va slăbi pe pământ şi nu va avea în afara Lui oblăduitori. Acesta va fi într-o rătăcire vădită.”

(33) Nu văd ei oare că Dumnezeu care a creat cerurile şi pământul, şi nu a obosit la crearea lor, are puterea să învie morţii. Da, El asupra tuturor are putere!

(34) În Ziua când cei care tăgăduiesc vor fi înfăţişaţi Focului: “Nu acesta este Adevărul?” Ei vor spune: “Ba da, pe Domnul nostru!” El le va spune: “Gustaţi osânda a ceea ce tăgăduiaţi!”

(35) Rabdă, precum au răbdat acei trimişi de neclintit! Nu cere grăbirea pentru ei, căci în Ziua când o vor vedea pe cea cu care au fost ameninţaţi, li se va părea că n-au stat decât un ceas dintr-o zi. Aceasta este vestirea unei solii. Cine va fi nimicit, dacă nu poporul desfrânat?

 

Muhammad

Madinan

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

(1) Celor care tăgăduiesc şi se îndepărtează de la Calea lui Dumnezeu, El le rătăceşte faptele.

(2) Celor care cred şi săvârşesc fapte bune, celor care cred în ceea ce a fost pogorât asupra lui Muhamad, acesta este Adevărul de la Domnul lor, El le şterge lor faptele rele şi le îndreaptă cugetul.

(3) Aceasta, căci cei care tăgăduiesc urmează deşertăciunea, iar cei care cred urmează Adevărul de la Domnul lor. Astfel, Dumnezeu îi dă drept pildă oamenilor.

(4) Atunci când vă întâlniţi cu tăgăduitorii, loviţi-le grumazurile şi când le-aţi nimicit forţele, legaţi-i cu tărie şi după aceea: fie îndurare, fie răscumpărare, până când războiul îşi lasă jos poverile. Şi aceasta, căci dacă Dumnezeu ar fi voit, ar fi scăpat de ei, însă El a vrut să-i pună la încercare pe unii prin alţii. El nu va face deşarte faptele celor ucişi pe calea lui Dumnezeu,

(5) ci El îi călăuzeşte şi le îndreaptă cugetul,

(6) apoi îi va lăsa să intre în Grădina de care le-a dat ştire.

(7) O, voi cei ce credeţi! Dacă voi Îl ajutaţi pe Dumnezeu, El vă va ajuta şi vă va întări picioarele.

(8) Vai celor care tăgăduiesc, căci Dumnezeu le va rătăci faptele,

(9) căci au urât ceea ce Dumnezeu a pogorât. El le va zădărnici faptele.

(10) N-au străbătut pământul? N-au văzut cum a fost sfârşitul celor dinaintea lor pe care Dumnezeu i-a stârpit. Şi al tăgăduitorilor va fi asemenea!

(11) Şi aceasta, căci Dumnezeu este Oblăduitorul celor care cred, iar tăgăduitorii nu au nici un oblăduitor.

(12) Dumnezeu va lăsa să intre pe cei care cred şi săvârşesc fapte bune în Grădinile pe sub care curg râuri. Cei care tăgăduiesc se vor bucura o vreme şi vor mânca precum mănâncă dobitoacele, însă Focul le va fi liman.

(13) Câte cetăţi mult mai de temut decât cetatea ta care te-a prigonit n-am nimicit! Şi nimeni nu le-a fost de ajutor!

(14) Oare cel care se sprijină pe o dovadă vădită de la Domnul său este asemenea celui ce i-a fost împodobită răutatea faptei sale ori celor care îşi urmează poftele?

(15) Grădina care a fost făgăduită celor temători este astfel: în ea sunt râuri de apă care nu se strică, râuri de lapte cu gust neschimbător, râuri de vin întru desfătarea celor care-l beau, râuri de miere curată. Ei vor afla acolo fructe de tot soiul, precum şi iertarea Domnului lor. Sunt ei oare asemenea celor care vor veşnici în Foc, unde vor fi adăpaţi cu apă clocotindă care le va sfâşia măruntaiele?

(16) Printre ei sunt unii care te ascultă, însă, odată ieşiţi de la tine, spun celor cărora li s-a dat ştiinţa:“Ce-a spus adineauri?” Acestora Dumnezeu le-a pecetluit inimile, iar ei îşi urmează poftele.

(17) Celor călăuziţi însă Dumnezeu le sporeşte călăuzirea şi îi dăruieşte întru teama lor.

(18) Vor sta de veghe ca să nu le vină Ceasul deodată? Semnele Sale au venit deja, însă la ce le va mai sluji Aducerea aminte când le va veni?

(19) Să ştii că nu este dumnezeu afară de Dumnezeu! Cere iertare pentru păcatele tale, precum şi pentru credincioşi şi credincioase! Dumnezeu vă cunoaşte umbletul şi odihna.

(20) Cei care cred spun: “De ce nu ni se pogoară o sură?” Când li se pogoară însă o sură întărită în care li se aminteşte lupta, îi vezi pe cei care au boala în inimă privindu-te de parcă ar fi pe moarte,

(21) cu toate că ascultarea şi un cuvânt cuviincios ar fi mai bune pentru ei. Porunca este hotărâtă şi ar fi mai bine pentru ei să fie sinceri faţă de Dumnezeu.

(22) Puteţi, dacă întoarceţi spatele, să semănaţi stricăciunea pe pământ şi să rupeţi legăturile voastre de sânge?

(23) Aceştia sunt cei pe care Dumnezeu îi blestemă, surzindu-i şi orbindu-le privirile.

(24) Ei nu pricep Coranul ori asupra inimilor au zăvoare?

(25) Cei care s-au întors pe aceleaşi urme după ce călăuzirea le-a fost desluşit arătată au fost amăgiţi de Satan care le-a dat un răgaz.

(26) Şi aceasta, căci ei spun celor care urăsc ceea ce Dumnezeu a pogorât: “Vă vom da ascultare în unele porunci.” Dumnezeu cunoaşte însă tainele lor!

(27) Cum va fi când îngerii îi vor lua la ei lovindu-le feţele şi spatele?

(28) Şi aceasta, căci ei îl urmează pe cel care Îl mânie pe Dumnezeu şi pe cel care urăşte ceea ce Lui îi place. El zădărniceşte faptele lor.

(29) Ori socot cei care au în inimă boală că Dumnezeu nu va scoate la iveală urile lor?

(30) Dacă am voi, ţi i-am arăta: tu îi vei cunoaşte după însemnele lor, tu îi vei cunoaşte după tonul vorbei lor. Dumnezeu cunoaşte faptele voastre.

(31) Noi vă vom pune la încercare ca să-i cunoaştem pe cei dintre voi ce sunt luptători şi răbdători, după cum vom pune la încercare şi veştile voastre.

(32) Cei care tăgăduiesc şi îi împiedică şi pe alţii de la Calea lui Dumnezeu şi se rup de trimis, după ce călăuzirea le-a fost desluşit arătată, nu-l vor păgubi cu nimic pe Dumnezeu, căci El va zădărnici faptele lor.

(33) O, voi cei ce credeţi! Daţi ascultare lui Dumnezeu! Daţi ascultare trimisului! Nu zădărniciţi faptele voastre!

(34) Celor care tăgăduiesc şi îi împiedică şi pe alţii de la Calea lui Dumnezeu şi apoi mor tăgăduitori, Dumnezeu nu le iartă.

(35) Nu vă înmuiaţi şi nu cereţi pacea când voi sunteţi sus, căci Dumnezeu este cu voi şi El nu vă va amăgi pentru faptele voastre.

(36) Viaţa de Acum este o joacă şi o desfătare. Dacă voi credeţi şi vă temeţi, El vă va da răsplăţile voastre fără să vă ceară averile voastre.

(37) Dacă vi le-ar cere şi v-ar plictisi, v-aţi zgârci, iar El v-ar scoate la iveală urile voastre.

(38) Voi sunteţi chemaţi să cheltuiţi pe calea lui Dumnezeu. Unii dintre voi se zgârcesc însă. Cel care se zgârceşte, se zgârceşte cu sine însuşi, căci Dumnezeu este Bogatul, iar voi sunteţi săracii. Dacă voi veţi întoarce spatele,atunci El vă va schimba cu un alt popor care nu va fi asemenea vouă!

 

Al-Fath

Madinan

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

(1) Noi ţi-am dăruit o biruinţă strălucitoare,

(2) căci Dumnezeu îţi iartă ţie păcatele dintâi şi pe cele de pe urmă. Asupra ta Îşi împlineşte Harul şi te călăuzeşte pe o Cale Dreaptă.

(3) Dumnezeu îţi dă un ajutor puternic.

(4) El a pogorât pacea Sa în inimile credincioşilor ca ei să sporească credinţa cu credinţa lor — Ale lui Dumnezeu sunt oştirile cerurilor şi ale pământului. Dumnezeu este Ştiutor, Înţelept —

(5) ca să-i lase pe credincioşi şi credincioase să intre în Grădinile pe sub care curg râuri, unde vor veşnici, şi ca să le şteargă lor faptele rele. Aceasta, la Dumnezeu, este o mare fericire.

(6) ca să-i osândească pe făţarnici şi făţarnice, pe închinătorii şi închinătoarele la idoli, pe cei ce gândesc rău despre Dumnezeu. Ei vor fi înconjuraţi de rău! Dumnezeu se mânie asupra lor şi îi blestemă şi le pregăteşte Gheena. Ce rea devenire!

(7) Ale lui Dumnezeu sunt oştirile cerurilor şi ale pământului. Dumnezeu este Puternic, Înţelept!

(8) Noi te-am trimis martor, vestitor şi predicator

(9) pentru ca voi să credeţi în Dumnezeu şi în trimisul Său, ca să-L ajutaţi, să-L cinstiţi şi să-L preamăriţi în zori şi în amurg.

(10) Cei care îţi jură ţie credinţă, Îi jură credinţă lui Dumnezeu. Mâna lui Dumnezeu este deasupra mâinilor lor. Cel care îşi calcă jurământul, sieşi şi-l calcă. El îi va da o mare răsplată celui ce ţine ceea ce s-a legat faţă de Dumnezeu.

(11) Aceia dintre beduini care au rămas în urmă îţi vor spune: “Am avut treabă cu averile şi familiile noastre. Cere iertare pentru noi!” Ei vor spune cu limbile lor ceea ce nu este în inimile lor. Spune: “Cine vă oblăduieşte de Dumnezeu, de vă vrea vreun rău, ori de vă vrea vreun bine?” Dumnezeu este Cunoscător a ceea ce făptuiţi.

(12) Ba voi vă închipuiţi că trimisul şi credincioşii nu se vor mai întoarce nicicând la ai lor, iar închipuirea aceasta v-a fost împodobită în inimile voastre. Aţi gândit gând rău despre El şi sunteţi un popor netrebnic.

(13) Cel care nu crede în Dumnezeu şi în trimisul Său, să ştie că am pregătit un Foc tăgăduitorilor!

(14) A lui Dumnezeu este împărăţia cerurilor şi a pământului. El iartă cui voieşte şi osândeşte pe cine voieşte. Dumnezeu este Iertător, Milostiv.

(15) Cei care au rămas în urmă, când veţi porni spre pradă să o luaţi, vor spune: “Lăsaţi-ne să vă urmăm.” Ei vor să schimbe Cuvântul lui Dumnezeu! Spune: “Niciodată nu ne veţi urma, căci aşa a spus Dumnezeu dinainte.” Ei vor spune: “Ba, voi ne pizmuiţi!” Ei nu pricep însă decât puţin!

(16) Spune-le acelora dintre beduinii care au rămas în urmă: “Veţi fi chemaţi împotriva unui popor cu o putere de temut. Ori vă veţi lupta cu ei, ori se vor supune. Dacă daţi ascultare, Dumnezeu vă va da o frumoasă răsplată. Dacă veţi întoarce spatele, precum l-aţi întors şi mai înainte, El vă va osândi la o dureroasă osândă.”

(17) Nici o strâmtorare asupra orbului, nici o strâmtorare asupra ologului, nici o strâmtorare asupra bolnavului! Pe cel care dă ascultare lui Dumnezeu şi trimisului Său, El îl va lăsa să intre în Grădini pe sub care curg răuri, iar pe cel care întoarce spatele, El îl va osândi la dureroasă osândă.

(18) Dumnezeu a fost mulţumit de credincioşi atunci când i-au jurat credinţă sub Copac. El cunoaşte ceea ce este în inimile lor. El a pogorât asupra lor Pacea şi i-a răsplătit cu o biruinţă grabnică.

(19) şi cu multă pradă pe care o iau. Dumnezeu este Puternic, Înţelept.

(20) Dumnezeu v-a făgăduit multă pradă şi v-a grăbit spre ea. El a îndepărtat de voi mâinile oamenilor ca aceasta să fie un semn credincioşilor şi ca să vă călăuzească pe o Cale Dreaptă.

(21) El a făcut ceea ce voi nu aţi fi putut, dacă n-ar fi fost în cuprinsul lui Dumnezeu. Dumnezeu asupra tuturor are putere.

(22) Dacă tăgăduitorii s-ar fi luptat cu voi, ei ar fi întors spatele şi nu ar fi aflat nici aliat, nici apărător.

(23) Acesta este obiceiul lui Dumnezeu acum şi întotdeauna. Tu nu vei afla în obiceiul lui Dumnezeu schimbare.

(24) El este Cel ce a îndepărtat mâinile lor de voi şi de ei mâinile voastre în valea Meccăi, după ce v-a dat câştig asupra lor. Dumnezeu este Văzător a ceea ce făptuiţi.

(25) Ei, cei care tăgăduiesc, v-au oprit de la Moscheea cea Sfântă şi v-au împiedicat ofrandele să ajungă la jertfelnic. Dacă nu ar fi fost şi bărbaţi credincioşi şi femei credincioase pe care nu-i cunoşteaţi şi i-aţi fi călcat în picioare, iar vina ar fi căzut asupra voastră din neştiinţă... Dumnezeu lasă să intre în milostivenia Sa pe cine voieşte! Dacă s-ar fi deosebit, i-am fi osândit pe cei dintre ei care tăgăduiesc la o dureroasă osândă!

(26) Când tăgăduitorii îşi umplu inimile de furie, furia neştiinţei, Dumnezeu pogorî Pacea Sa asupra trimisului Său şi asupra credincioşilor şi îi obligă la un cuvânt de teamă, căci ei sunt cei mai vrednici şi mai apropiaţi. Dumnezeu este Atotştiutor.

(27) Dumnezeu întăreşte trimisului Său vedenia întru Adevăr: veţi intra în Moscheea Sfântă — dacă Dumnezeu voieşte — cu capetele rase şi cu părul scurtat. Nu vă fie teamă, căci Dumnezeu ştie ceea ce voi nu ştiţi. El v-a dăruit cândva o biruinţă grabnică.

(28) El este Cel ce l-a trimis pe trimisul Său cu călăuzirea şi cu Legea Adevărului ca să fie pusă deasupra tuturor legilor. Dumnezeu este de ajuns ca Martor.

(29) Muhammad este trimisul lui Dumnezeu. Însoţitorii săi sunt aprigi cu tăgăduitorii, blânzi între ei. Tu îi vezi îngenunchind, prosternându-se, căutând harul lui Dumnezeu şi mulţumirea Sa. Îi recunoşti, căci pe chipurile lor se văd urmele prosternării. Aceasta este pilda lor în Tora, după cum aceasta este şi pilda lor în Evanghelie: ei sunt asemenea seminţei căreia îi mijeşte colţul. Apoi devine viguros, se îngroaşă şi se înalţă cu tulpina-i spre bucuria semănătorilor şi furia tăgăduitorilor. Dumnezeu făgăduieşte acelor dintre ei care cred şi săvârşesc fapte bune iertare şi mare răsplată.

 

Al-Hujuraat

Madinan

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

(1) O, voi cei ce credeţi! Nu o luaţi înaintea lui Dumnezeu şi a trimisului Său! Temeţi-vă de Dumnezeu! Dumnezeu este Auzitorul, Ştiutorul!

(2) O, voi cei ce credeţi! Nu vă ridicaţi glasurile peste glasul Profetului şi nu-i vorbiţi în gura mare, precum faceţi între voi, căci deşarte vor fi faptele voastre, fără să vă daţi seama.

(3) Cei care îşi coboară însă glasurile în preajma trimisului lui Dumnezeu, acelora Dumnezeu le-a pus la încercare inimile întru teamă şi ei vor căpăta iertare şi mare răsplată.

(4) Cei care te cheamă din afara încăperilor, în majoritatea lor, nu au minte.

(5) Dacă ar răbda până când ai ieşi la ei, ar fi mai bine pentru ei. Dumnezeu este Iertător, Milostiv.

(6) O, voi cei ce credeţi! Dacă un desfrânat vă aduce o veste, limpeziţi-o ca să nu loviţi un popor din neştiinţă, iar apoi să vă pară rău de ceea ce-aţi făcut.

(7) Să ştiţi că între voi este trimisul lui Dumnezeu. Dacă, în multe treburi v-ar da ascultare, voi aţi avea de suferit. Dumnezeu v-a făcut însă să iubiţi credinţa pe care a împodobit-o în inimile voastre, precum v-a făcut să urâţi tăgada, desfrânarea şi neascultarea. Aceştia sunt cei drept călăuziţi

(8) prin harul lui Dumnezeu şi binefacerea Sa. Dumnezeu este Ştiutor, Înţelept.

(9) Dacă două tabere de credincioşi se războiesc, împăcaţi-le. Dacă una din ele s-a ridicat pe nedrept împotriva celeilalte, luptaţi împotriva celei ce s-a ridicat, până ce se va pleca înaintea Poruncii lui Dumnezeu. Dacă se pleacă, împăcaţi-le cu dreptate. Fiţi nepărtinitori! Dumnezeu îi iubeşte pe cei nepărtinitori!

(10) Credincioşii sunt fraţi. Împăcaţi-i pe fraţii voştri! Temeţi-vă de Dumnezeu! Poate veţi fi miluiţi!

(11) O, voi cei ce credeţi! Să nu-şi bată joc unii oameni de alţii care ar putea fi mai buni decât ei. Şi nici unele femei de altele care ar putea fi mai bune decât ele. Nu vă defăimaţi unii pe alţii. Nu vă răniţi unii pe alţii cu porecle. Ce urât este numele rău după credinţă! Cei care nu se căiesc, aceia sunt nedrepţi!

(12) O, voi cei ce credeţi! Feriţi-vă mult de născociri, căci unele născociri sunt cu păcat. Să nu iscodiţi! Să nu vă vorbiţi de rău unii pe alţii în lipsă. I-ar plăcea vreunuia dintre voi să mănânce carnea fratelui său mort? Nu, urâţi acest lucru! Temeţi-vă de Dumnezeu! Dumnezeu se întoarce către cel care se căieşte, căci El este Milos.

(13) O, voi oameni! Noi v-am creat dintr-un bărbat şi o femeie şi v-am făcut popoare şi triburi ca voi să vă cunoaşteţi unii pe alţii. Cel mai cinstit dintre voi înaintea lui Dumnezeu este cel mai temător. Dumnezeu este Ştiutor, Cunoscător.

(14) Beduinii spun: “Noi credem!” Spune: “Voi nu credeţi, ci mai bine aţi spune: Noi ne supunem... Credinţa nu a intrat încă în inimile voastre!” Dacă daţi ascultare lui Dumnezeu şi trimisului Său, Dumnezeu nu vă va micşora din faptele voastre. Dumnezeu este Iertător, Milostiv.

(15) Credincioşii sunt numai cei care cred în Dumnezeu şi în trimisul Său şi nu se îndoiesc mai apoi şi se luptă pe calea lui Dumnezeu cu averile şi făpturile lor. Aceştia sunt cei sinceri.

(16) Spune: “Îl învăţaţi pe Dumnezeu legea voastră?” Dumnezeu cunoaşte ceea ce este în ceruri, precum şi pe pământ.” Dumnezeu este Atotştiutor.

(17) Beduinii vor să le fii recunoscător pentru supunerea lor! Spune: “Nu trebuie să vă fiu eu recunoscător pentru supunerea voastră, ci voi trebuie să-I fiţi recunoscători lui Dumnezeu că v-a călăuzit către credinţă, dacă spuneţi adevărul!”

(18) Da, Dumnezeu cunoaşte Taina cerurilor şi a pământului. Dumnezeu este Văzător a ceea ce făptuiţi.

 

Qaaf

Makkan

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

(1) Qaf. Pe Coranul cel slăvit!

(2) Ba nu! Ei se miră că a venit la ei un predicator dintre ei. Cei tăgăduitori spun: “Este un lucru de mirare ca atunci

(3) când vom muri şi vom fi ţărână, va mai fi o întoarcere de departe?”

(4) Noi ştim ceea ce pământul înghite din ei, căci avem o Carte păstrătoare.

(5) Ba nu! Ei socotesc Adevărul minciună când vine la ei şi sunt în încurcătură.

(6) Oare nu văd deasupra lor cerul cum l-am zidit şi l-am împodobit şi nici o crăpătură nu are?

(7) Pământul! Noi l-am întins şi am aruncat pe el munţii, am făcut să crească pe el fiece soi de bucurie aducător,

(8) ca prevedere şi amintire pentru fiece rob care se căieşte.

(9) Noi facem să cadă din cer o apă binecuvântată cu care facem să crească grădini şi grâne de secerat,

(10) precum şi curmalii falnici cu ciorchini bine rânduiţi

(11) ca înzestrare a robilor noştri. Noi dăm astfel viaţă unui ţinut mort. Şi aşa va fi şi Ieşirea!

(12) Şi alţii înaintea lor au hulit: poporul lui Noe, oamenii din Ar-Rass, tamudiţii,

(13) adiţii, Faraon, fraţii lui Lot,

(14) oamenii din Al-Aika, poporul lui Tubba’. Toţi i-au hulit pe trimişi şi atunci ameninţarea Mea s-a împlinit.

(15) Oare Noi am obosit la creaţia dintâi? Ba nu! Ei stau însă la îndoială asupra unei noi creaţii!

(16) Noi am creat omul şi ştim ispitele la care-l împinge sufletul său, căci Noi suntem mai aproape de el decât vena gâtului său.

(17) Când cei doi trimişi la întâlnire se aşează de-a dreapta şi de-a stânga Sa,

(18) el nu va rosti nici un cuvânt fără ca un păzitor să nu fie gata!

(19) Beţia morţii aduce Adevărul de la care tu te-ai îndepărtat!

(20) Când se va sufla în trâmbiţă, aceasta va fi Ziua Ameninţării!

(21) Fiece suflet va veni cu un îmbolditor şi cu un martor.

(22) Tu ai fost în nepăsare faţă de aceasta, însă Noi ţi-am dat la o parte vălul şi privirea ta este pătrunzătoare astăzi!

(23) Însoţitorul său va zice: “Ceea ce am este gata!”

(24) Aruncaţi-l, amândoi, în Gheenă pe fiece tăgăduitor încăpăţânat,

(25) potrivnic al binelui, călcător de lege şi neîncrezător.

(26) Aruncaţi-l în osânda cea înfricoşătoare pe cel care-I alătură lui Dumnezeu un alt dumnezeu!

(27) Însoţitorul său va spune: “Domnul nostru! Nu eu l-am ticăloşit, ci el era deja într-o rătăcire adâncă.”

(28) Dumnezeu va spune: “Nu vă certaţi înaintea Mea! Eu v-am trimis înainte ameninţarea!

(29) La Mine, cuvântul nu se schimbă. Eu nu sunt nedrept cu robii Mei.”

(30) În Ziua când vom spune Gheenei: “Te-ai umplut?”, ea va spune: “Mai sunt încă?”

(31) Grădina va fi adusă nu departe de cei temători

(32) “Aceasta este ceea ce vi s-a făgăduit, vouă, fiecăruia ce se întoarce (către Dumnezeu) şi Îi păzeşte (poruncile),

(33) şi se teme de Milostivul în Taina Sa şi vine cu inima plecată.

(34) Intraţi în pace: “Aceasta este Ziua veşniciei.”

(35) Ei vor avea acolo ceea ce vor şi la Noi vor avea mai mult.

(36) Câte leaturi am nimicit înaintea lor? Şi erau mult mai de temut decât ei. Străbateţi ţinuturile! Este oare vreun adăpost?

(37) Întru aceasta este o amintire pentru cel care are o inimă, pentru cel care îşi apleacă urechea, pentru cel care mărturiseşte.

(38) Noi am creat în şase zile cerurile, pământul şi ceea ce se află între ele, iar osteneala nu Ne-a ajuns!

(39) Rabdă ceea ce spun! Preamăreşte lauda Domnului tău înainte de ivirea soarelui şi înainte de asfinţit!

(40) Preamăreşte lauda Sa în noapte şi după rugăciuni!

(41) Ascultă!... În Ziua când Chemătorul va chema dintr-un loc apropiat,

(42) în Ziua când vor auzi Strigătul întru Adevăr, aceea va fi Ziua Ieşirii!

(43) Noi suntem Cei care dăruim viaţa şi Cei care dăruim moartea. Întru Noi este devenirea.

(44) În Ziua când pământul se va despica deasupra lor, vom face lesne adunarea.

(45) Noi ştim mai bine ceea ce spun. Tu nu eşti asupra lor un despot. Adu-i aminte de Coran celui ce se teme de ameninţarea Mea!

 

Adh-Dhaariyat

Makkan

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

(1) Pe împrăştietoarele ce împrăştie!

(2) Pe cărătoarele de povară!

(3) Pe alergătoarele cu iuţeală!

(4) Pe împărţitoarele de poruncă!

(5) Ceea ce vi s-a făgăduit este adevărat.

(6) Judecata de Apoi este fără tăgadă.

(7) Pe cerul cu ale sale cărări!

(8) Voi aveţi asupra lui păreri felurite,

(9) şi îl întoarce pe dos cel care este întors.

(10) Să fie ucişi bănuitorii,

(11) ei, cei care sunt într-o prăpastie şi nu-şi dau seama!

(12) Ei întreabă: “Când va veni Ziua Judecăţii?”

(13) În Ziua când vor fi puşi la încercare în Foc:

(14) “Gustaţi încercarea voastră! Aceasta este ceea ce voi cereaţi degrabă!”

(15) Cei temători vor trăi în Grădini cu izvoare,

(16) luând ceea ce Domnul lor le va dărui. Ei au fost înainte dintre făptuitorii de bine

(17) ce dormeau noaptea puţin,

(18) iar dis-de-dimineaţă cereau iertare.

(19) Din averile lor aveau parte şi cerşetorul şi lipsitul!

(20) Pe pământ sunt semne pentru cei care cred cu tărie.

(21) Precum şi în voi înşivă. Nu le vedeţi, oare?

(22) În cer este înzestrarea voastră şi ceea ce vi s-a făgăduit.

(23) Pe Domnul cerului şi al pământului! Acesta este Adevărul precum faptul că vorbiţi.

(24) A venit la tine spusa despre oaspeţii prea-cinstiţi ai lui Abraham?

(25) Ei intrară la el spunându-i: “Pace!” Abraham spuse: “Pace! O, oameni necunoscuţi!”

(26) El s-a dus apoi pe nesimţite la ai săi şi a adus un viţel gras.

(27) L-a apropiat de ei, spunând: “Nu mâncaţi?”

(28) Şi atunci îl prinse frica de ei. Aceştia spuseră: “Să nu-ţi fie frică! Şi îi vestiră un fecior însemnat.

(29) Femeia sa înaintă văitându-se şi lovindu-se peste faţă. Ea spuse: “O bătrână stearpă?...”

(30) Ei spuseră: “Domnul tău a spus astfel. El este Înţeleptul, Ştiutorul.