109 - AL - KAFIRUN

KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU. 

 

1. Sema: Enyi makafiri! 

2. Siabudu mnacho kiabudu; 

3. Wala nyinyi hamuabudu ninaye muabudu. 

4. Wala sitaabudu mnacho abudu. 

5. Wala nyinyi hamuabudu ninaye muabudu. 

6. Nyinyi mna dini yenu, nami nina Dini yangu.