Part 27

 

31У:«Эй элчилар! Сизнинг ишингиз надир», деди.

32Улар:«Албатта, биз жиноятчи қавмга юборилганмиз.

33Уларнинг устидан лойдан (пиширилган) тошларни ташлаш учун.

34Роббинг ҳузурида исрофчилар учун белгилаб қўйилган(тош)ларни», дедилар.

35Ва Биз у жойдан мўминларни чиқардик.

36У ерда бир хонадондан бошқа мусулмонларни топмадик.

37Ва у ерда аламли азобдан қўрқадиганлар учун белги қолдирдик.

38Ва Мусода ҳам. Биз уни Фиръавнга равшан ҳужжат ила юбоганимизда...

39У юз ўгириб, ишонгани томон юрди ва: «Бу сеҳргар ёки мажнундир», деди.

40Бас, Биз уни ва аскарларини тутиб денгизга ташладик ва у маломатга лойиқ иш қилувчи эди.

41Ва Одда ҳам (белги) бор. Вақтики, Биз уларга туғмас шамолни юбордик. (Одатда, шамол ёмғир ёғишига сабаб бўлади. Од қавмига келган шамол эса уларга ёмғир эмас, бало-офат, ҳалокатни олиб келган, шунинг учун унинг туғмас, яъни бефойда деб сифатланяпти.)

42У қайси нарсага етиб борса, титиб ташламасдан қўймас.

43Ва Самудда ҳам (белги) бор. Уларга вақтинчалик маза қилиб туринглар, дейилган вақтда...

44Аллоҳнинг амридан бош тортдилар, бас, қараб турган ҳолларида уларни қаттиқ овоз тутди.

45Бас, улар ўринларидан туролмадилар ва ёрдам ҳам ололмадилар.

46Ва бундан аввал Нуҳ қавмини ҳам (ҳалок этганмиз). Албатта, улар фосиқ қавм эдилар.

47Осмонни Ўз қудратимиз ила бино қилдик. Албатта, Биз кенг қилувчимиз.

48Ва ерни тўшаб қўйдик. Биз қандоқ ҳам яхши тайёрловчимиз!

49Ва Биз ҳар бир нарсани жуфт яратдик. Шоядки эсласангиз.

50Бас, фақат Аллоҳгагина қочинг. Албатта, мен сизларга Ундан (келган) очиқ-ойдин огоҳлантирувчиман. (Одатда инсон хавфу хатардан, бало-офатдан қочади. Бу оятда тилга олинган хавф-хатар - динсизлик, ғафлат ва осийликдир, ундан қочиш гуноҳ ва ҳаром ишларни тарк этиб, Аллоҳга илтижо этиш билан бўлади. Аллоҳга қочишда инсон учун улуғ саодат ва мартаба бордир.)

51Ва Аллоҳга бошқа маъбудни шерик қилманглар. Албатта, мен сизларга Ундан (келган) очиқ-ойдин огоҳлантирувчиман.

52Худди шундай, булардан аввалгиларга ҳам ҳар бир Пайғамбар келган вақт, уни, сеҳргар ёки мажнун, деганлар.

53Келишиб олганмилар?! Йўқ, улар туғёнга кетган қавмлардир!

54Улардан юз ўгир. Бас, сен маломатга қолувчи эмассан. (Пайғамбарнинг вазифаси Аллоҳнинг амрини етказиш. У зот бу ишни ўз ўрнида адо этдилар. Мушриклар гапга кирмадилар, Пайғамбар алайҳиссалом улардан юз ўгирсалар, у зотга маломат йўқ.)

55Ва эслатгин. Албатта, эслатиш мўминларга манфаат берур.

56Жин ва инсонни фақат Менга ибодат қилиш учунгина яратдим.

57Мен улардан ризқ хоҳламасман ва Мени тоамлантиришларини ҳам хоҳламасман.

58Албатта, Аллоҳ Ўзи ризқ берувчи, қувват эгаси, шиддатлидир. (Демак, Аллоҳ таоло инсу жиндан ризқ сўрамайди, балки уларга ризқ беради. Аллоҳнинг бирдан-бир ирода қилгани ибодатдир, инсу жинни яратишдан мақсад ҳам шудир. Лекин ибодатдан кимга фойда бор? Ибодат қилувчининг ўзига. Унга икки дунёнинг бахтини ибодат беради.)

59Албатта, зулм қилганларга ўз биродарлари азобичалик азоб бор, шошилмасинлар.

60Кофирларга ваъда қилинаётган кунларида ҳалокат бўлсин.

Chapter 52 (Sura 52)

1Тур билан қасам.

2Сатрланган китоб билан қасам.

3Ёйилган терига.(сатрланган)

4Ва обод уй билан қасам.

5Ва кўтарилган билан шифт қасам.

6Ва тўлган денгиз билан қасам.

7Албатта, Роббинг азоби рўй беражак.

8Уни ҳеч бир қайтарувчи йўқдир.

9У кунда осмон ларзага келиб чайқалур.

10Ва тоғлар сайр этиб юрур.

11Бас, ўша кунда ёлғонга чиқарувчиларга вайл бўлсин!

12(Ботилга) шўнғиб ўйнайдиганларга! («вайл» сўзи гоҳида «ҳалокат», гоҳида «дўзах» маъносида ишлатилади ва иккаласи ҳам бу оятга мосдир.)

13У кунда жаҳаннам ўтига (куч билан) итарилурлар.

14Мана бу, сизлар ёлғонга чиқарган ўт бўладир!

15Бу сеҳрми?! Ёки сизлар кўрмаяпсизларми?!

16Киринглар унга! Чидайсизларми, чидамайсизларми - барибир. Қилиб юрган амалларингизнинг жазосини олурсизлар, холос.

17Албатта, тақводорлар жаннатлар ва нозу неъматлар ичидадирлар.

18Роббилари уларга берган нарсалардан лаззатдадирлар. Роббилари уларни жаҳаннам азобидан сақлар.

19Енглар, ичинглар, ош бўлсин. (Булар)қилган амалларингиз учундир.

20Улар қатор тизилган сўриларга ёнбошлаган ҳолдалар. Ва уларни гўзал кўзли ҳурларга уйлаб қўйганмиз.

21Ўзлари иймон келтириб, зурриётлари уларга иймон билан эргашганларнинг зурриётини уларга қўшдик ва уларнинг амалларидан ҳеч нарсани камайтирмадик. Ҳар бир киши ўз касби гаровидир. (Бу дунёда иймону ислом билан ўтган кишиларнинг агар зурриётлари ҳам иймон билан ўтган бўлса, даражалари унча юқори бўлмаса ҳам, Аллоҳ уларни оталарига қўшиб қўяр экан. Лекин, шу билан бирга оталарнинг амалидан ҳеч бир нарса камайтирилмас экан. Яъни, болаларига олиб берилиб, уларнинг даражаси тенглатилмас экан. Чунки ҳар ким ўзи қилган касб-амалнинг гаровидир, амали яхши бўлса, оқибати ҳам яхши бўлади. Аллоҳ кўрсатмасин, амали ёмон бўлса, оқибати ҳам...)

22Ва Биз уларга хоҳлаган мевалари ва гўштларини муҳайё қилиб қўйдик.

23Улар унда қадаҳларни бир-бирларига узатурлар. У ерда беҳуда сергаплик ва гуноҳ йўқ. (Охират шаробида нохуш ишларнинг биронтаси рўй бермас экан.)

24Ва атрофларида худди садафдаги дурдек ғуломлари айланиб, хизматда юришадир.

25Баъзилари бошқаларидан ўгрилиб сўраша бошладилар.

26Албатта, биз илгари ўз аҳлимиз даврасида У зотдан қўрқувчилардан эдик.

27Бас, Аллоҳ бизга марҳамат қилди ва бизни дўзах азобидан сақлади.

28Албатта, биз илгари Унга дуо қилардик. Албатта, Унинг Ўзи яхшилик қилувчи ва раҳмлидур.

29Бас, эслатгин: сен Роббинг неъмати ила фолбин ҳам эмассан, мажнун ҳам эмассан. (Оятдаги «коҳин» сўзини биз фолбин деб таржима қилдик. Аслида, Арабистон ярим оролида коҳин алоҳида тушунчадир. У жинлар билан алоқаси борлигини ва ғойибдан хабар беришни даъво қилувчи шахсдир. Шунингдек, коҳинлар руҳлар, худолар билан ҳам алоқамиз бор дейишади ва баъзан табиблик даъвосини ҳам қилишади.)

30Балки улар:«У шоир, биз унга ўлим етишини кутамиз», дерлар?

31Сен: «Кутинглар, албатта, мен ҳам сизлар билан бирга кутувчидирман», деб айт.

32Ё ақллари шунга буюрарми ёки улар туғёнга кетган қавмларми?

33Балки, у(Қуръон)ни ўзи тўқиди, дерлар? Йўқ, улар иймон келтирмаслар.

34Агар уларнинг гапи рост бўлса, у(Қуръон)га ўхшаш сўзни келтирсинлар.

35Балки, улар ҳеч нарсадан ҳеч нарса йўқ ўзлари яралгандирлар?! Ёки улар яратувчиларми?

36Балки, улар осмонлару ерни яратгандирлар?! Йўқ, улар ишонмаслар.

37Балки уларнинг ҳузурида Роббингнинг хазиналари бордир?! Ёки улар бошқарувчиларми?

38Балки уларнинг (хабар) эшитадиган нарвонлари бордир?! Ундоқ бўлса, эшитувчилари равшан ҳужжат келтирсинлар. (Мушриклар Муҳаммад алайҳиссаломни ёлғончига чиқарганлар. Хўш, нимага асосланиб бундай қилишган? Ёки уларнинг осмонга қўйган нарвонлари бор-у унга чиқиб, Муҳаммад Пайғамбар эмас, унга ваҳий юборилаётгани йўқ, деган хабарни эшитишдими? Агар ҳақиқатда эшитган бўлсалар, очиқ-ойдин далил кўрсатсинлар.)

39Ёки У зотга қизлару сизларга ўғилларми?!

40Ёки сен улардан ҳақ сўраяпсан-у, улар тўловдан қийналаяптиларми?!

41Балки уларнинг ихтиёрида ғайб (илми) бўлиб, улар ёзиб олаётгандирлар?!

42Балки ҳийла кўрсатишни хоҳларлар?! Бас, кофирлар ҳийлаларининг жазосини тортурлар.

43Балки, уларнинг Аллоҳдан бошқа худолари бордир?! Аллоҳ улар келтираётган ширкдан пок бўлди.

44Агар улар бошларига тушаётган парчани кўрсалар ҳам, тўпланган булут, дерлар.

45Уларни ҳалокатга учрайдиган кунларига йўлиққунларигача тек қўй. (Мушрик ва динсизларни қиёмат кунигача қўйиб бер, нима қилишса қилишаверсин.)

46У кунда ҳийлалари уларга ҳеч қандай фойда бермас ва уларга ёрдам ҳам берилмас.

47Ва, албатта, зулм қилганларга ундан ўзга азоб ҳам бор, лекин кўплари билмаслар. (Яъни, кофир, золимларга охират азобидан ўзга бу дунёнинг азоби ҳам бор ёки қабр азоби бўлиши ҳам мумкин.)

48Бас, Роббинг ҳукмига сабр қил. Албатта, сен кўз ўнгимиздасан, ўрингдан турганингда Роббингга тасбиҳ айт!

49Ва кечаси ҳам. Бас, юлдузлар ботгандан кейин ҳам тасбиҳ айт. (Демак, ҳар доим Аллоҳга боғлиқ бўлмоқ зарур. Имом Молик Зуҳрийдан қилган ривоятларида Ибн Матъамнинг отаси айтадики, «Пайғамбар алайҳиссаломни шом намозида «Ват-Тур» сурасини ўқиётганларини эшитдим. У кишидан кўра овози ширинроқ ва қироати яхшироқ одамни кўрмаганман».)

Chapter 53 (Sura 53)

1Ботаётган юлдуз билан қасам.

2Сизнинг биродарингиз адашгани ҳам, йўлдан озгани ҳам йўқ.

3У ҳаводан нутқ қилмас.

4У (Қуръон) ваҳийдан ўзга нарса эмас.

5Унга шиддатли қувват эгаси ўргатди.

6Миррат эгаси. Бас кўтарилди.

7Ва у олий уфқда эди.

8Сўнгра яқинлашди ва жуда ҳам яқин бўлди.

9Бас, икки камон миқдоридай жойгда бўлди. Балки ундан ҳам яқинроқ келди.

10Ва У зот бандасига нимани ваҳий қилган бўлса, етказди.

11Қалб (кўз) кўрганини ёлғонга чиқармади.

12У билан ўзи кўрган нарса устида тортишасизларми?!

13Ва дарҳақиқат, уни бошқа сафар кўрди.

14Тугаш дарахти олдида.

15У(дарахт)нинг ҳузурида маъво жаннати бор.

16Ўшанда, дарахтни ўрайдиган нарса ўраб турибди.

17Нигоҳ бурилмади ҳам, ҳаддидан ошмади ҳам.

18Дарҳақиқат, Ўз Роббисининг улкан белгиларидан кўрди. (Муҳаммад алайҳиссалом меърож кечасида, жаннатни, дўзахни, Байтул маъмурни, ўтган Пайғамбарларни, Жаброил алайҳиссаломнинг асл ҳолатларини ва бошқаларни кўрдилар.)

19Лот ва Уззони ўйлаб кўрдингизми?

20Ва бошқаси-учинчиси Манотни ҳам?

21Сизларга эркаг-у, У зотга аёлми?

22Ундоқ бўлса, бу нотўғри тақсим-ку!

23У(бут)лар сиз ва ота-боболарингиз қўйган номлардан ўзга ҳеч нарса эмас. Аллоҳ бунга ҳеч ҳужжат туширган эмас. У (мушрик)лар Роббиларидан ҳидоят келганига қарамай гумон ва ҳавойи нафс хоҳишига эргашарлар, холос.

24Ёки ҳар инсон нимани хоҳласа, шу бўлурми?

25Зеро, охират ҳам, дунё ҳам Аллоҳникидир.

26Осмонларда қанчадан-қанча фаришталар мавжуд, уларнинг шафоати ҳеч фойда бермас. Магар Аллоҳ Ўзи хоҳлаган ва рози бўлганларга изн берсагина.

27Албатта, охиратга иймон келтирмаганлар фаришталарни аёл номи билан номларлар.

28Уларда бу ҳақда ҳеч қандай илм йўқ. Гумондан бошқа нарсага эргашмаслар. Албатта, гумон ҳақиқат ўрнига ўтмас.

29Бизнинг зикримизга орқа ўгирган, ҳаёти дунёдан бошқани хоҳламайдиганлардан юз ўгир.

30Уларнинг эришган илмлари мана шу. Албатта, Роббинг Унинг йўлидан адашганларни билгувчидир ва ҳидоятдагиларни ҳам билгувчидир.

31Осмонлару ердаги барча нарсалар Аллоҳникидир. У ёмонлик қилганларни амалига яраша жазолар ва яхшилик қилганларни гўзал(мукофот)ила мукофотлар.

32Улар кичик гуноҳлардан бошқа катта гуноҳлар ва фаҳш ишлардан четда бўладиганлардир. Албатта, Роббинг мағфирати кенг зотдир. У сизларни тупроқдан пайдо қилганда ҳам, оналарингиз қоринларида ҳомилалик чоғингизни ҳам яхши билувчидир. Шундоқ экан, ўзингизни оқламанг, У ким тақводорлигини яхши биладир. (Оятдаги «Ламам» сўзини биз «кичик гуноҳлар» деб таржима қилдик. Аслида, «ламам» сўзи «оз», «кичик» маъноларини англатади. «Кичик гуноҳ» ибораси энг муносиб маънодир. «Фаҳш ишлар» ибораси қабиҳлиги катта иш ва сўзларга нисбатан ишлатилади. Шариатда «катта гуноҳ» деб Аллоҳ ҳаромлигини баён қилган ва ёки жазоси белгиланган гуноҳларга айтилади. Ўғрилик, одам ўлдириш ва зино кабилар.)

33Юз ўгириб кетганни кўрмадингми?!

34У озгина берди ва тўхтатди.

35Унинг ҳузурида ғайб илми бору, у кўриб турибдими?! (Ғайбни фақат Аллоҳ билиб, бошқа ҳеч ким билмаслиги аниқ. Охиратнинг ғамини емай юрганлар нимага суянишади? Ғайбни билмагандан кейин инсон доимо ўзига охиратда фойда берадиган ишларни кўпроқ бажаришга ҳаракат қилмоғи лозим.)

36Ёки Мусонинг саҳифаларидаги сўзлар хабари унга берилмадими?

37Ва вафо қилган Иброҳимнинг?

38«Ҳеч бир гуноҳкор жон бошқанинг гуноҳини кўтармас.

39Ҳар бир инсонга ўз қилганидан бошқа нарса йўқ.

40Ва, албатта, унинг қилмиши тезда кўринар.

41Сўнгра жазо ёки мукофоти тўлиқ берилар», деб. (Ушбу зикр этилган маънолар Мусо а.с.нинг Тавротларида ва Иброҳим а.с.нинг саҳифаларида келгандир.)

42Ва, албатта,интиҳо Роббинг ҳузуридадир.

43Ва, албатта, кулдирган ҳам Ўзи, йиғлатган ҳам Ўзи.

44Албатта, ўлдирган ҳам Ўзи, тирилтирган ҳам Ўзи.

45Албатта, икки жуфтни; эркак ва аёлни яратган ҳам Ўзи.

46Нутфадан, оқиб тушганда.

47Ва, албатта, кейинги пайдо қилиш зиммасидаги зот ҳам Ўзи.

48Ва, албатта, беҳожат қилган ҳам Ўзи, бадавлат қилган ҳам Ўзи.

49Ва, албатта Шеъронинг Роббиси ҳам Унинг Ўзи.

50Ва, албатта, биринчи Одни ҳалок қилган ҳам Ўзи.

51Ва Самудни боқий қолдирмаган ҳам Ўзи.

52Ва бундан олдин Нуҳ қавмини (ҳалок қилган ҳам Ўзи).Чунки улар ўта золим ва ўта туғёнга кетган эдилар.

53Ва тўнтарилганни қулатган (ҳам Ўзи).

54Бас, уларни ўраган нарса ўраб олди.

55Шундай экан, Роббингнинг қайси неъматларига шак келтирасан?

56Бу аввалги огоҳлантирувчилар каби бир огоҳлантирувчидир. (Огоҳ бўлинглар: аввалги огоҳлантирувчиларга душман бўлганларнинг куни сизларнинг бошингизга тушиб қолмасин!)

57Яқинлашувчи яқинлашди.

58Уни Аллоҳдан бошқа кашф қилувчи йўқ.

59Бу сўздан сизлар ажабланасизларми?

60Ва куласизлар-у, йиғламайсизларми?

61Ва ҳолбуки, сизлар бепарвосизлар.

62Бас, ллоҳга сажда ва ибодат қилинглар.

Chapter 54 (Sura 54)

1Соат (қиёмат) яқинлашди ва ой бўлинди.

2Агар бир оят-мўъжизани кўрсалар, юз ўгирарлар, бу ўткинчи сеҳр, дерлар.

3Ва ёлғонга чиқардилар ҳамда ҳавойи нафсларига эргашдилар. Ҳолбуки, ҳар бир иш ўз ўрнини топувчидир.

4Ва, дарҳақиқат, уларга зажри бор хабарлардан келган эди.

5(Бу Қуръон) етук ҳикматдир. Бас, огоҳлантирувчилар фойда бермас.

6Бас, улардан юз ўгир! Чақирувчи мункар нарсага чақирган кунда. қабрлардан, кўзлари қўрқинчга тўлган ҳолда, худди ёйилган чигирткага ўхшаб чиқиб келадилар.

7Улар қабрлардан, кўзлари қўрқинчга тўлган ҳолда, худди ёйилган чигирткага ўхшаб чиқиб келурлар.

8Чақирувчига қараб бўйинларини чўзиб, шошилиб борурлар. Кофирлар, бу қийин кун-ку, дерлар.

9Булардан олдин Нуҳ қавми ҳам ёлғончи қилган эди. Бас бандамизни ёлғончига чиқаришди ва, мажнун, дейишди. Ҳамда унга тўсиқлар қўйишди.

10Бас, у Роббисига дуо қилиб: «Албатта, мен мағлуб бўлдим, ёрдам бер», деди.

11Осмон эшикларини шаррос сув билан очиб юбордик.

12Ва ердан отилтириб, булоқлар чиқардик. Бас, сувлар тақдир қилинган иш учун бирлашдилар.

13Ва у(Нуҳ)ни тахталари ва михлари бор нарса устига кўтардик.

14У(кема) инкор қилинган шахс (Нуҳ)га мукофот бўлиб, Бизнинг иноятимиз ила юрадир.

15Ва у(ҳодиса)ни белги қилиб қолдирдик. Қани, ибрат олувчи борми?

16Бас, Менинг азобим ва огоҳлантиришим қандоқ бўлди?!

17Дарҳақиқат, Биз Қуръонни зикр учун осон қилдик. Бас, зикр қилувчи борми?!

18Од (Ҳудни) ёлғончига чиқарди. Бас, Менинг азобим ва огоҳлантиришим қандоқ бўлди?

19Биз давомли машъум кунда улар устига сорсор шамолини юбордик. («Сорсор» деб номланган шамол ўзи ўта совуқ бўлиб, овози жуда ҳам кучли бўлар экан.)

20У одамларни, худди хурмо дарахтини томири билан қўпоргандек, (ердан) узиб-учириб ташларди.

21Бас, Менинг азобим ва огоҳлантиришим қандоқ бўлди?!

22Дарҳақиқат, Биз Қуръонни зикр учун осон қилдик. Бас, зикр қилувчи борми?!

23Самуд огоҳлантирувчиларни ёлғонга чиқарди.

24Улар:«Биз ўзимиздан бўлган бир одамга эргашамизми? Агар шундай бўлса, албатта, адашувда ва жинниликда бўламиз.

25Бизларнинг орамиздан (келиб-келиб) унга зикр (ваҳий) туширилибдими; Йўқ, у ёлғончи ва кеккайгандир», дедилар.

26Эртага ким ёлғончи ва кеккайган эканини билурлар.

27Биз уларни синаш учун туяни юборувчимиз. Уларни кузатиб тур ва сабр қил.

28Ва уларга, албатта, сув ораларида тақсимланганининг хабарини бер. Ҳар бир ичишга (ўз вақтида) ҳозир бўлинар. (Туя билан Самуд қавми сувнинг кунма-кун тақсимлангани тўғрисида гап бораётибди.)

29Бас, улар ўз шерикларини чақирдилар. У (туяни) тутди ва сўйиб юборди.

30Бас, Менинг азобим ва огоҳлантиришим қандоқ бўлди?!

31Албатта, Биз уларга бир овоз юбордик. Ва улар қўра қурувчи (йиққан) қуруқ шох-шаббаларга ўхшаб қолдилар.

32Дарҳақиқат, Биз Қуръонни зикр учун осон қилдик. Бас, зикр қилувчи борми?!

33Лут қавми огоҳлантирувчиларни ёлғончига чиқарди.

34Албатта, Биз уларнинг устига (тош) бўрон юбордик. Фақат Лут хонадонига саҳар чоғи нажот бердик.

35Бу Биз тарафимиздан неъмат бўлди. Кимки шукр қилса, худди шундай мукофотлармиз.

36Дарҳақиқат, у(Лут) уларни Бизнинг (азобга) тутишимиздан огоҳлантирган эди. Бас, улар огоҳлантиришларга ишонмадилар.

37Улар ундан меҳмонларини топширишни сўрадилар. Бас, кўзларини кўр қилдик. Менинг азобим ва огоҳлантиришларимни тотиб кўрсинлар.

38Батаҳқиқ, эрта тонгда уларни собит, давомли азоб тутди.

39Бас, Менинг азобларимни ва огоҳлантиришларимни татиб кўринглар!

40Дарҳақиқат, Биз Қуръонни зикр учун осон қилдик. Бас, зикр қилувчи борми?!

41Дарҳақиқат, Фиръавн аҳлига огоҳлантиришлар келди.

42Улар Бизнинг оятларимизнинг барчасини ёлғонга чиқаришди. Бас, Биз уларни ғолиб, қудратли олувчининг олиши билан олдик.

43Сизнинг кофирларингиз аввалгиларингиздан яхшироқми?! Ёки самовий китобларда сизларга оқлов борми?!

44Ёки, Биз нусратга эришувчи жамоатмиз, дейишадими?!

45У жамоа тезда енгилар ва орқаларига қараб қочарлар.

46Йўқ! Уларга ваъда қилинган вақт, соат(қиёмат)дир. Ва соат (азоби) улканроқ ва аччиқроқдир.

47Албатта, жинояткорлар адашувда ва олов-оташдадирлар.

48Юзтубан дўзахга судраладиган кунларида: «Жаҳаннам азобини татиб кўринг!» (дейилур).

49Албатта, Биз ҳар нарсани ўлчов билан яратдик.

50Бизнинг фармонимиз бир сўздан ўзга эмас. Кўз юмгунча бўлур.

51Дарҳақиқат, Биз сизга ўхшаганларни ҳалок қилдик. Бас, буни эсловчи борми ўзи?!

52Ва уларнинг ҳар бир иши китоблардадир.

53Ҳар бир кичигу катта сатрлангандир. (Макка мушриклари, қандай қилиб инсоннинг ишларини сатрларга ёзиб, ҳужжат тўплаб бориш мумкин, деб ўша вақтда ажабланган бўлишлари мумкин. Аммо биз ҳозирги ҳисоб-китобларни, ёзиш асбобларини кўриб-билиб туриб, қандоқ қилиб бу ҳақиқатни инкор эта оламиз?)

54Албатта, тақводорлар жаннату анҳорларда.

55Сидқ ўриндиқда, қудратли Подшоҳ ҳузуридадирлар.

Chapter 55 (Sura 55)

1Роҳман.

2Қуръони ўргатди.

3Инсонни яратди.

4Унга баённи ўргатди.

5Қуёш ва ой ҳисобдадир.

6Ўт-ўлан ҳам, дарахтлар ҳам сажда қилурлар. (Дунёдаги жонлию жонсиз барча нарса Аллоҳнинг иродасидан ташқари чиқа олмаслигига, ҳаммаси олам Парвардигорига боғлиқ эканига далолат қилмоқда.)

7Осмонни баланд кўтарди ва тарозуни ўрнатди.

8Тортишда ҳаддан ошмаслигингиз учун. (Агар ушбу тарозуни Ислом дини, Қуръон китоби, Муҳаммад алайҳиссалом Пайғамбари орқали ўрнатмаганида, адолат мезони бузиларди, ҳақдан ботил устун келарди. Ер юзини фисқу фасод босарди.)

9Адолат ила ўлчанг ва тарозудан уриб қолманг.

10Ва ерни ҳалойиқ учун қўйди.

11У(ер)да мевалар ва гулкосали хурмолар бор.

12Ва сомонли донлар ҳамда райҳон бор.

13Бас,Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз?!

14Инсонни сополга ўхшаш қуриган лойдан яратди.

15Ва жинларни алангадан яратди.

16Бас, Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз.

17У икки машриқ ва икки мағрибнинг Роббисидир. (Икки машриқ деганда, қуёшнинг ёздаги ва қишдаги чиқиш жойларини ҳамда икки мағриб деганда, ёздаги ва қишдаги ботиш жойларини тушуниш керак.)

18Бас,Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз?

19Дарё-денгизларни бир-бири билан учрашадиган қилиб қўйди.

20Ўрталаридаги тўсиқдан ошиб ўтолмаслар. (Шўр денгиз билан чучук сувли дарё ўртасида бир тўсиқ бўлиб, улар бир-бирларига аралашиб кетмайди деган маънони англатади.)

21Бас, Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз?

22У иккисидан луълуъ ва маржон чиқар.

23Бас,Роббингизнинг қайси неъматлрини ёлғон дея олурсиз?!

24Денгизларда тоғдек бўлиб сузиб юрувчилар ҳам Уникидир.

25Бас,Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз?!

26(Ер) юзидаги барча жонзот фонийдир.

27Улуғлик ва икром эгаси Роббингнинг Ўзигина боқийдир.

28Бас, Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз?

29Ундан еру осмондаги жонзотлар сўрарлар. У ҳар куни ишдадир. (Бутун мавжудот, ерда бўлсин, осмонда бўлсин, Аллоҳдан сўровларини сўрайди. Нимани сўрашлари оятда тайин қилинмаган. Ҳар ким нимага муҳтож бўлса, ўшани сўрайди.)

30Бас, Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз?!

31Албатта, сизлар учун вақт топармиз, эй инсу жинлар!

32Бас, Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз?!

33Эй жин ва инс жамоалари, агар сиз осмонлару ер чегараларидан чиқиб кетишга қодир бўлсаларингиз, чиқаверинглар. Фақат Султон ила чиқа олурсиз, холос.

34Бас, Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз?!

35Устингиздан ўт-чўғ ва тутун юборилур. Бас, қутула олмассиз.

36Бас, Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз?!

37Осмон ёрилиб, қирмизи мойга айланган вақтда...

38Бас, Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз?!

39Бас, у кунда инс ҳам, жин ҳам гуноҳидан сўралмас. (Қиёмат бошлангандан инсдан ҳам, жиндан ҳам гуноҳ қилган-қилмагани ҳақида сўраб ўтирилмайди. Чунки ҳамманинг башарасидан, ҳолатидан унинг ким эканлиги билиниб туради.)

40Бас, Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз?!

41Жиноятчмлар сиймоларидан билиниб турур. Ва уларнинг пешона сочлари ва оёқларидан тутилур.

42Бас, Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз?!

43Жиноятчилар ёлғонга чиқараётган жаҳаннам шу бўлур.

44Улар жаҳаннам билан ўта қайноқ сув ўртасида айланур.

45Бас, Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз?!

46Роббиси ҳузурида туришдан қўрққанлар учун икки жаннат бор. (Қиёмат куни олам Парвардигорининг ҳузурида саволларга жавоб беришдан, ҳисоб-китоб мақомидан қўрқиб, тириклигидаёқ тайёргарлик кўриб, яхшилик билан кун кечирганларга икки жаннат бор экан. «Иккин жаннат»нинг бир неча шарҳлари бор, жумладан, инсга алоҳида жаннат, жинга алоҳида жаннат ёки икковларидан ҳар бирларига иккитадан жаннат, гуноҳкорлар жаҳаннам билан ўта қайноқ сув ўртасида айлансалар, тақводорлар биринчи жаннатлари, яъни, боғлари билан иккинчи жаннатлари - боғлари орасида сайр қиладилар.)

47Бас, Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз?!

48Улар шох-новдалидирлар.

49Бас,Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз?!

50Икковларида оқувчи икки булоқ бор.

51Бас, Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз?!

52Икковларида ҳам мевадан жуфт навлар бор.

53Бас, Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз?!

54Ипак астарли тўшакларга ёнбошлаган ва икки жаннат мевалари яқин бўлган ҳоллари бор.

55Бас, Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз?!

56Уларда кўзлари тийилган, аввал инс ҳам, жин ҳам тегмаган(ҳур)лар бор.

57Бас, Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз?!

58У(ҳур)лар худди ёқут ва маржонга ўхшарлар.

59Бас, Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз?!

60Эҳсоннинг мукофоти, фақат эҳсондир.

61Бас, Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз?!

62У икковидан пастроқда яна икки жаннат бор.

63Бас, Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз?!

64Икковлари ям-яшилдир.

65Бас, Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз?!

66Икковларида отилиб турувчи икки булоқ бор.

67Бас, Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз?!

68Икковларида мевалар, хурмо ва анорлар бор.

69Бас, Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз?!

70Уларда яхши, гўзаллар бор.

71Бас, Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз?!

72Чодирларни лозим тутган ҳурлар бор.

73Бас, Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз?!

74Аввал уларга инс ҳам, жин ҳам тегмаган.

75Бас, Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз?!

76Яшил болишларга ва гўзал гиламларда ёнбошлаган ҳоллари бор.

77Бас, Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз?!

78Улуғлик ва икром эгаси бўлмиш Роббинг исми муборак бўлди.

Chapter 56 (Sura 56)

1Воқеа воқеъ бўлганда.

2Унинг воқеъ бўлишини ёлғон қилувчи (жон) йўқдир.

3У ҳам пастлатувчи, ҳам кўтарувчидир.

4Қачонки ер қаттиқ ларзага келганда.

5Тоғлар майдаланиб, титилганда.

6Бас, улар тарқалган чанг-тўзонга айланганда.

7Ва сизлар уч тоифа бўлгангда.

8Ўнг тараф эгалари. Ўнг тараф эгалари не(саодатлилар)дир?!

9Ва чап тараф эгалари. Чап тараф эгалари не(бадбахтлар)дир?!

10Ва пешқадамлар, пешқадамлар.

11Ана ўшалар, (Аллоҳга) яқин бўлганлар.

12Сернеъмат жаннатлардалар.

13Аввалгилардан кўпгина жамоатлар.

14Ва охиргилардан оздирлар.

15Тўқима сўриларидалар.

16Бир-бирларига рўбарў бўлиб, ёнбошлаган ҳолларидалар. (Яъни, пешқадамлар жаннат дуру-ёқутларни аралаш қилиб тўқилган сўриларда бир-бирларига қараб, ёнбошлаб-ястаниб роҳатланишар экан.)

17Атрофларида мангу ёш йигитлар айланиб юрурлар.

18Оқар чашма (майи тўлатилган) қадаҳлар, кўзалар ва косалар билан.

19Ундан бош оғриғи ҳам, маст ҳам бўлмаслар.

20Ва улар хоҳлаган мевалар билан.

21Иштаҳалари тусаган қуш гўшти билан.

22Яна кўзи гўзал ҳурлар бор.

23Мисоли яширилган дур.

24Булар, қилган амалларнинг мукофотидур.

25Улар у ерда беҳуда, гуноҳ сўзларни эшитмаслар.

26Фақат «Салом, Салом» дейилганини (эшитарлар). (Бир-бирларига салом берадилар, уларга фаришталар ҳам салом берадилар. Аллоҳнинг саломи ҳам етказиб турилади.)

27Ўнг тараф эгалари. Ўнг тараф эгалари не(саодатлилар)дир!

28Улар тиконсиз сидрзорлардадир. (Сидр-ҳушбўй ҳидли бута бўлиб, араблар уни ҳиди учун яхши кўрар эканлар. Аммо тикани жуда кўп бўларкан.)

29Сермева бананзорлардадир.

30Ва ёйилган соялардадир.

31Оқар сувлардадир.

32Сероб мевалардадир.

33Тугамайдиган ва ман қилинмайдиганлардадир.

34Баланд-баланд кўрпачалардадир.

35Албатта, Биз у(ҳурлар)ни дафъатан, хос қилиб, яратдик.

36Бас, уларни бокиралар қилдик.

37Тенгдош маҳбубалар қилдик.

38Ўнг тараф эгалари учун.

39Улар аввалгилардан кўпгина жамоатлардир.

40Кейингилардан ҳам кўпгина жамоатлардир.

41Ва чап тараф эгалари. Чап тараф эгалари не(бадбахтлар)дир?!

42Улар ўт шамол ва қайноқ сувдадирлар.

43Қоп-қора тутундан бўлган соядадирлар.

44Салқин ҳамэмас, фойдаии ҳам.

45Албатта улар бундан олдин ҳой-ҳавасга берилганлардан эдилар.

46Ва мудом катта гуноҳ ишлар қилар эдилар.

47Ва «Биз ўлиб, тупроққа ва суякка айланганимиздан кейин қайта тирилтриламизми?

48Аввалги оталаримиз ҳам-а?!» дер эдилар.

49Айтгил: «Албатта, аввалгилар ва охиргилар.

50Маълум кунга белгиланган вақтда албатта тўпланувчилар».

51Сўнгра, сиз эй адашганлар, ёлғонга чиқарувчилар!

52Албатта, заққум дарахтидан еювчисизлар.

53Бас, ундан қоринларни тўлдирувчисизлар.

54Бас, устидан ўта қайноқ сувдан ичувчисизлар.

55Бас, чанқоқ туядек ичувчисизлар.

56Уларнинг қиёмат кунидаги зиёфатлари мана шу!

57Биз сизларни яратганимиз, ишонсаларинг-чи!

58Ўзингиз чиқарадиган манийни ўйлаб кўринг-а!

59Уни сизлар яратасизми ёки Биз яратувчимизми?!

60Орангиздаги ўлимни Биз белгилаганмиз ва Биз ожиз эмасмиз.

61Сизнинг ўрнингизга сизга ўхшашларни алмаштиришдан ва сизларни ўзингиз билмайдиган ҳолда яратишдан.

62Ва дарҳақиқат, аввалги яратилишини билдингиз-ку, эсласаларингиз-чи!

63Ўзингиз экаётган нарсани ўйлаб кўринг-а!

64Уни сиз ундирасизми ёки Биз ундирувчимизми?

65Агар хоҳласак, Биз уни қуруқ чўпга айлантириб қўямиз. Сизлар эса надоматда ажабланиб:

66«Албатта, биз зиён кўрганлармиз.

67Балки маҳрум бўлганлармиз», (дейсиз).

68Ўзингиз ичадиган сувни ўйлаб кўринг-а!

69Уни булутлардан сиз туширасизми ёки Биз тушурувчимизми?

70Агар хоҳласак, Биз уни шўр қилиб қўямиз. Шукр қилсангиз-чи!

71Ўзингиз ёқадиган оловни ўйлаб кўринг-а!

72Унинг дарахтини сиз яратгансизми ёки Биз яратувчимизми?

73Биз у(олов)ни эслатма ва йўловчилар учун манфаъат қилиб қўйдик.

74Бас, улуғ Роббинг исмини поклаб ёд эт! (Мазкур неъматларнинг эгасини таниган инсон Улуғ Аллоҳ таолога тасбиҳ айтиб, ибодат қилишга ўтади.)

75Юлдузларнинг манзиллари билан қасам ичаман. («Жойлари» деганимиз - унинг ўрнашган, чиқиш ва ботиш жойлари - буржларидир.)

76Албатта, агар билсангиз бу улуғ қасамдир. (Бу ояти карима ўн тўрт асрдан кўпроқ муқаддам нозил бўлганлиги ҳаммага маълум. Ўша пайтда одамлар юлдузлар ҳақида содда тушунчага эга эдилар, уларнинг ҳажми, сони, ҳаракати ҳақида деярли ҳеч нарса билмас эдилар. Фалакиёт илми ривожланиб, улар воситасида очилган жуда кўплаб куллиётлар Қуръон оятларининг улуғлигини тасдиқлади.)

77Албатта, у Қуръони каримдир.

78У сақланган китобдадир.

79Уни фақат покланганларгина ушлайдир.

80У оламларнинг Роббисидан туширилгандир.

81Бас, сизлар мана шу сўз(Қуръон)га бепарволик қиласизларми?!

82Ва ёлғонга чиқаришни ризқ қилиб оласизларми?! (Яъни, иймон келтириш лозим бўлган нарсаларга ишонмасликни ўз насибангиз қилиб оласизларми?)

83Жонингиз ҳалқумга келиб қолса-чи?!

84Ҳолбуки, ўша вақтда ўзларингиз қараб турган бўласизлар.

85Биз эса, сиздан кўра унга яқинмиз, аммо сизлар кўрмайсизлар. (Яъни, Аллоҳнинг Ўз бандасига қанчалар яқинлигини англамайсизлар. Ўлаётган одамга Аллоҳ таоло унинг устида турган қариндошидан кўра яқинроқ бўлади.)

86Агар сиз ҳисоб бермас бўлсангиз.

87У(жон)ни ўрнига қайтаринг-чи! Агар ростгўй бўлсангиз!

88Агар, у муқарраблардан бўлса.

89Роҳатда, фароғатда ва сернеъмат жаннатдадир.

90Агар ўнг тараф эгаларидан бўлса.

91Бас, «Сенга ўнг тараф эгаларидан Салом»дир.

92Ва агар ёлғонга чиқарувчилардан, гумроҳлардан бўлса.

93Бас, ўта қайноқ сувдан зиёфатдир.

94Ва дўзахга киришдир.

95Албатта,ушбуочиқ-ойдин ҳақиқатдир.

96Бас, улуғ Роббинг исмини поклаб ёд эт!

Chapter 57 (Sura 57)

1Осмонлардаги ва ердаги нарсалар Аллоҳга тасбиҳ айтди. Ва У азиз ва ҳакимдир.

2Осмонлару ернинг мулки Уникидир. У тирилтирур ва ўлдирур ва У ҳар бир нарсага қодирдир.

3У аввал ва охир, ошкор ва пинҳондир. Ва У ҳар бир нарсани билувчидир. («Аввал»-У барча мавжудотлар йўқлигида бор эди.«Охир»-У ҳамма нарса йўқ бўлиб кетганда ҳам Ўзи қолади. «Ошкор»-Унинг мавжудлиги ошкор, очиқ-ойдиндир. «Зоҳир»-У ҳамма нарсадан-устундир. «Пинҳон»-У кўзга кўринмайди. Ҳаммадан пинҳон - махфий нарсаларни билиб турувчидир.

4У осмонлару ерни олти кунда яратиб, сўнгра аршни эгаллаган зотдир. Ерга нима кирганини ҳам, ундан нима чиққанини ҳам, осмондан нима тушганини ҳам унга нима чиққанини ҳам биладир. У қаерда бўлсангиз ҳам сиз билан биргадир. Аллоҳ қилаётган амалларингизни кўриб турувчидир. («Истиво» луғатда кўтарилиш, ўрнашиш ва эгаллаш маъноларини билдиради. Лекин Аллоҳга нисбатан бу маъноларни биз тушунгандай ҳолатда ишлатиб бўлмайди. Шунинг учун, ҳамма нарсани яратгандан сўнг Аллоҳ уларни Ўзининг тасарруфига олди, деб шарҳланади.)

5Осмонлару ернинг мулки Уникидир ва барча ишлар Аллоҳнинг Ўзигагина қайтадир.

6У кечасини кундузга киритадир, кундузни кечасига киритадир ва У кўксингиздаги нарсани ҳам яхши билувчидир.

7Аллоҳга ва Унинг Расулига иймон келтиринглар ҳамда сизларни халифа қилиб қўйган нарсалардан эҳсон қилинглар. Бас, сизлардан иймон келтирган ва эҳсон қилганларга улкан ажр бордир.

8Сизларга нима бўлдики, Аллоҳга иймон келтирмайсизлар?! Ҳолбуки, Пайғамбар сизларни Роббиингизга иймон келтиришга чақириб турибдир. У сизлардан аҳд олган эди. Агар иймон келтирувчи бўлсаларингиз. (Яъни, Агар сизлар ўзи бирор нарсага ишонувчи бўлсаларингиз, нима учун Аллоҳга ишонмаяпсизлар. Ҳолбуки, орангизда Пайғамбар юриб, сизни парвардигорингизга иймон келтиришга чақириб турибди.)

9У зот Ўз бандасига сизларни зулматлардан нурга чиқариш учун равшан оятларни туширадир. Ва, албатта, Аллоҳ сизларга шафқатли ва раҳмлидир.

10Сизларга нима бўлдики, Аллоҳнинг йўлида эҳсон қилмайсизлар?! Ҳолбуки, осмонлару ернинг мероси Аллоҳникидир. Сизлардан ҳеч ким фатҳдан илгари эҳсон қилганларга ва урушда қатнашганларга баробар бўла олмайдир. Уларнинг даражалари фатҳдан сўнг эҳсон қилганлардан ва урушда қатнашганлардан кўра улуғдир. Аллоҳ барчага яхшиликни ваъда қилгандир. Ва Аллоҳ нима қилаётганларингиздан хабардордир. (Оятдаги «Фатҳ» сўзи Маккаи мукаррамани Пайғмбар алайҳиссалом бошлиқ мусулмонлар Мадинаи мунавварадан келиб мушриклардан озод қилиш маъносида айтилган.)

11Аллоҳга яхши қарз берадиган киши борми?! Бас, У зот унга бир неча марта кўпайтириб қайтарадир ва унга карамли ажр бордир. (Аллоҳ таоло Ўз дини йўлида сарфланадиган молу мулкни унга берилган «яхши қарз»га, яъни, орага судхўрлик ва бошқа ғаразлар қўшилмаган қарзга ўхшатмоқда. Бунда эҳсон, инфоқ қилишга катта тарғиб бордир. Чунки қарзни муҳтожлар олади, Аллоҳ эса ҳеч нарсага муҳтожлиги йўқ, балки барчанинг Унга муҳтожлиги бор зотдир. )

12Мўмин ва мўминаларни уларнинг олдиларида ва ўнг тарафларида нурлари ҳаракат қилаётган ҳолда кўрган кунингда, Сизларга бугунги куннинг хушхабари дарахтлари остидан сувлари оқиб турган жаннатлардир. У жойда абадий қолажаксиз. Бу эса, айнан улкан ютуқдир, (дейиладир).

13Мунофиқ ва мунофиқалар иймонлиларга: «Тўхтаб туринглар, биз ҳам нурингиздан бир оз олайлик», деган ва уларга: «Ортингизга қайтинг ҳамда нур қидиринг», дейилган кунда. Бас, уларнинг орасига эшиги бор қўрғон уриладир. Унинг ичида раҳмат, ташқарисида - олдида азобдир. (Қиёмат куни зулмат бўлиб, албатта, бу ўша кунда рўй берадиган ҳодисаларнинг бир босқичи, холос. Ҳеч ким ҳеч нарсани кўрмай қолганда, мўминларга нур ато қилиниб, улар шодон ва шаҳдам юриб боришади. Шунда мунофиқлар: «Бизни ташлаб кетманглар, кутиб туринглар, бизга ҳам нурингиздан озгина беринглар», деб ялинишар экан. Уларга: «Ортингизга қайтиб, ўзингиз нур ахтаринг», дейиларкан. Улар қандай қилиб нур топишарди. Бу дунёда жоҳилият зулматларидан Ислом нурига чиқишни хоҳламаган эдилар. Энди охират зулматларида хору зор бўлишлари турган гап.)

14Уларга (мунофиқлар): «Биз сиз билан бирга эмасмидик?!» деб нидо қилурлар. Улар: «Худди шундай. Лекин сизлар Аллоҳнинг амри келгунча ўзингизни ўзингиз фитнага дучор қилдингиз, кўз тикиб кутдингиз, шубҳа қилдингиз ва сизларни хом-хаёллар ғурурга кетказди. Сизларни Аллоҳ ҳақида алдамчи алдаб қўйди.

15Бугун сизлардан ҳам, куфр келтирганлардан ҳам тўлов олинмас. Жойларингиз жаҳаннамда, у сизнинг эгангиздир. Қандай ҳам ёмон борар жой!» - дерлар. (Мунофиқлар: «Ажаб эмас, Ислом мағлубиятга учраб, мусулмонлар енгилса», деган хом хаёлларга берилиб, ғурурга кетадилар. Мунофиқларни шайтон «Сизлар тўғри иш қиляпсизлар, мабода нотўғри бўлса ҳам, Аллоҳнинг ўзи кечиради», деб уларни алдаб қўяди. Қиёмат кунида уларга ҳеч қандай нажот йўқ.)

16Иймон келтирганлар учун Аллоҳнинг зикрига ва нозил бўлган ҳаққа қалблари юмшаш, айни чоқда, олдин китоб берилган, сўнг муддат ўтиши билан қалблари қотиб қолган, кўплари фосиқ бўлганларга ўхшамаслик вақти келмадими?! (Агар Аллоҳ тез-тез эслаб турилмаса, Қуръон ва шариатдан, дин таълимотларидан узоқлашилса, инсон қалбини моғор босади, бағри тошга айланади. Унга Аллоҳнинг зикри ҳам, диний таълимотлар ҳам таъсир қилмайдиган бўлиб қолади. Аввал Таврот ва Инжил каби илоҳий китоблар берилган яҳудий ва насронийларнинг вақт ўтиши билан оятда тасвирланганидек қалбларини моғор босиб, қаттиқ бўлиб қолган.)

17Билингларки, албатта Аллоҳ ўлик ерни тирилтирур. Дарҳақиқат, сизларга оятларни баён қилдик, шоядки ақл юритсангизлар.

18Албатта, садақа қилувчи эркагу аёл ҳамда Аллоҳга қарзи ҳасана берувчиларга (савоб) кўпайтириб берилур. Уларга карамли ажр ҳам бор.

19Аллоҳга ва Унинг Пайғамбарларига иймон келтирганлар, ана ўшалар, сиддиқлардир. Ва Роббилари ҳузуридаги шоҳидлардир. Уларнинг ажрлари ва нурлари бор. Куфр келтирганлар ва оятларимизни ёлғонга чиқарганлар, ана ўшалар, дўзах эгаларидир. (Ушбу оятда Аллоҳга ва Унинг Пайғамбарларига иймон келтирганлар, сиддиқлар, деб аталмоқда. «Сиддиқ» аслида сўзига, эътиқодига ва амалига содиқ кишиларнинг сифатидир. Улар фазл ва мартабада Пайғамбарлардан кейин турадилар. Уларнин ҳаммаларига улуғ ажр ва қиёмат зулматида йўлларини ёритиб борадиган нур бордир. Кофирларга эса дўзах рўпара қилинади.)

20Билингки, албатта, бу дунё ҳаёти ўйин, кўнгил эрмаги ва зеб-зийнатдан, ўзаро фахрланишдан, мол-мулкни ва бола-чақани кўпайтиришдан иборатдир. Худди ўсимлиги деҳқонларни ажаблантирган ёмғирга ўхшайдир. Кейинроқ бу ўсимликлар қурийдир ва сарғайганини кўрасан. У сўнгра хас-чўпга айланиб кетадир. Охиратда эса қаттиқ азоб бор, Аллоҳдан мағфират ва розилик бор. Бу дунё ҳаёти ғурурга кетгазувчи матодан ўзга ҳеч нарса эмас. (Яъни, бу дунё ҳаёти шундай бир ёмғирга ўхшайдики, у ёққандан сўнг чиққан наботот деҳқонларни ҳайратга солади, завқлантиради. Аслида эса бу ҳол ўткинчидир. Яъни, ўсимликлар тезда қурийди. ранги сарғаяди ва қуриб, қовжираб, уқаланиб кетади. Ҳа, бу дунё ҳаёти ҳам шу каби алдамчидир. Шу билангина овуниб қолмаслиги керак. Чунки охиратда кофирларга қаттиқ азоб, мўминларга эса Аллоҳнинг мағфирати ва розилиги бор. Албатта, бу гаплар тарки дунё қилишга, ҳамма нарсадан юз ўгиришга чақириқ эмас. Балки мезон ва ўлчовларни тўғри йўлга солишга, ўткинчи ҳой-ҳавасдан устун бўлишга даъват, холос.)

21Роббингизнинг мағфиратига ва Аллоҳга ҳамда Унинг Пайғамбарларига иймон келтирганлар учун тайёрланган, кенглиги осмону ернинг кенглигича бўлган жаннатга мусобақалашинг. Ана ўша Аллоҳнинг фазли. Кимга хоҳласа беради, Аллоҳ улуғ фазл эгасидир. (Қуръони карим назарида, мусобақа бу дунё ҳаётининг ўткинчи ҳой-ҳавасларига, бойликка, ўйин-кулгуга эмас, балки Аллоҳнинг мағфиратига ва жаннатга элтувчи яхши амалларга қаратилиши керак.)

22Бирор мусибатни пайдо қилмасамиздан олдин у Китобда битилган бўлур, акс ҳолда ер юзида ва ўз шахсларингизда сизга бирор мусибат етмас. Албатта, бу иш Аллоҳ учун осондир.

23Токи, кетган нарсага қайғуриб, келган нарсадан хурсанд бўлмаслигингиз учун, Аллоҳ барча димоғдор ва мақтанчоқларни суймайдир.

24Улар бахилдирлар ва кишиларни ҳам бахилликка буюрадилар. Ким юз ўгирса, бас, Аллоҳ беҳожат ва мақталган зотдир. (Улар бахиллик қилиб, кишиларни ҳам бахилликка буюрсалар-да, Аллоҳга ҳеч зарари йўқ, чунки Аллоҳ беҳожат, бой ва мақталган зотдир.)

25Дарҳақиқат, Биз Пайғамбарларимизни равшан(нарса)лар ила юбордик ва улар ила китоб, ҳамда одамлар адолатда туришлари учун мезон туширдик. Ва темирни туширдик - унда катта куч-қувват ва одамлар учун манфаатлар бор. Аллоҳ ким Ўзига ва Пайғамбарларига ғойибона ёрдам бераётганини билиши учун. Албатта, Аллоҳ кучли ва азиздир. (Ояти каримада Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло Ўз Пайғамбарларига юбордим деяётган равшан, очиқ-ойдин нарсалар - мўъжизалар, шариат аҳкомлари, оятлар бўлиши мумкин. Ушбу оят тушган вақтидаёқ мусулмонларни темирга эътибор беришга, ундан самарали фойдаланишга даъват қилган эди. Темирнинг одамлар учун манфаатини санаб тугатиб бўлмайди. Оятнинг охиридаги жумлада бир-икки нозик маъно бор. Жумладан, темирдан ясалган асбобларни ишлатиб, Аллоҳга ва Унинг Пайғамбарларига ёрдам берувчиларни билиши учун, деган ишора. Маълумки, Аллоҳ илмининг чегараси йўқ - ҳамма нарсани рўй беришидан аввал билиб туради. Лекин бу оятдаги «билиши»ни юзага чиқариши, халойиққа билдириши деб тушунмоқ керак. Шунингдек, «ғойибона» сўзи ҳам Аллоҳни ва Унинг Пайғамбарларини кўрмасдан туриб уларни динига ёрдам беринглар, деб шарҳланади.)

26Дарҳақиқат, Нуҳ ва Иброҳимни Пайғамбар қилиб юбордик ҳамда Пайғамбарликни ва китобни икковларининг зурриётига хос қилдик. Улар орасида ҳидоят топганлар бор, лекин уларнинг кўплари фосиқлардир.

27Сўнгра уларнинг ортидан Пайғамбарларимизни кетма-кет юбордик ва Исйо ибн Марямни ҳам ортларидан юбордик ҳамда унга Инжилни бердик. Унга эргашганларнинг қалбларига меҳрибонлик ва раҳмдилликни солдик. Роҳибликни ўзлари чиқариб олдилар, Биз буни уларга фарз қилмаган эдик, фақат ўзлари Аллоҳнинг розилигини тилаб қилдилар, лекин ҳақиқий риоясини қила олмадилар. Бас, улардан иймон келтирганларига ажрларини бердик, лекин уларнинг кўпи фосиқлардир. (Роҳиблик, таркидунёчиликдан иборат бўлиб, ўрисларда, монахлик, дейилади. Монахликни ихтиёр қилган эркак эркаклар монастирида, аёл эса аёллар монастирида, оила қурмай, дунёни тарк этиб ҳаёт кечирадилар. Қуръони карим бундай роҳибликни Аллоҳ Ийсо алайҳиссаломга эргашувчиларга буюрмаганини, балки улар ўзлари бидъат сифатида кейинчалик ўйлаб топиб одат қилишганини эслатмоқда.)

28Эй иймон келтирганлар! Аллоҳга тақво қилинглар ва Унинг Пайғамбарига иймон келтиринглар. У зот Ўз раҳматидан сизларга икки ҳисса берадир ва сизларнинг юришингизга нур берадир ҳамда сизларни мағфират қиладир. Аллоҳ кечирувчи, раҳмли зотдир.

29Токи китоб аҳллари Аллоҳнинг фазлидан ҳеч нарсага қодир эмасликларини, фазл Аллоҳнинг қўлида бўлиб, хоҳлаган кишисига беришини билсинлар. Аллоҳ улуғ фазл эгасидир. (Яҳудий ва насронийлар ваҳий, Пайғамбарлик ва илоҳий китоблар фақат бизга хос, ўзгаларга берилмайди, деб фахрланишар эди. Аллоҳ таоло уларнинг бу даъволарини рад қилиб, фазл ўзининг қўлида эканини, кимга хоҳласа, шунга раво кўришини, шу жумладан, араблардан бўлган Муҳаммад алайҳиссаломга беришини таъкидламоқда.)